Szanowni Rodzice, drodzy Wychowankowie

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że powiat radomszczański od 17 października 2020 r. znajduje się w strefie czerwonej, co wiąże się z przejściem w tryb nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych.

Wobec powyższego w okresie zaliczenia powiatu radomszczańskiego do strefy czerwonej nasi wychowankowie, będący uczniami szkół ponadpodstawowych mogą przebywać w Bursie, kontynuując na miejscu kształcenie w formie zdalnej. W tym czasie wychowankom zapewnione będą, podobnie jak obecnie opieka ze strony nauczycieli i całodzienne wyżywienie.  
Wychowankowie, którzy kontynuują zdalne nauczanie poza bursą nie wnoszą opłat.

Procedury obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19

Bursa wznawia działalność!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r,
poz. 872) uczniowie:

1) ostatnich klas szkół branżowych I stopnia mogą odbywać staże uczniowskie,

2) klas III technikum mogą odbywać staże uczniowskie oraz praktyki zawodowe.

W związku z tym bursa udostępnia możliwość zamieszkania w/w wychowankom w tym okresie, poczynając od dnia 25 maja 2020 r.

Ponadto taką możliwość mają także tegoroczni maturzyści, dla których w szkołach organizowane są konsultacje przedmiotowe.

Konsultacje od dnia 01 czerwca 2020r, dostępne są również dla pozostałych uczniów.

UWAGA !

Wychowankowie zainteresowani pobytem w bursie mają obowiązek skontaktować się telefonicznie z placówką najpóźniej w dniu poprzedzającym przyjazd do godziny 1000 w celu ustalenia szczegółów zamieszkania.(tel. 44 683 44 95)

Wymagana jest pisemne oświadczenie i zgoda wychowanka pełnoletniego, a w przypadku niepełnoletniego – rodzica lub opiekuna prawnego.

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie pełnoletniego wychowanka

Zgoda

Jednocześnie informujemy:
Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji i nieprzebywający w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.

Schronisko wznawia działalność!

Drodzy Goście!

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomsku informuje, że od 18 maja 2020 r. będzie możliwość korzystania z noclegów. Obiekt rozpocznie działalność na nowych zasadach, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrożone zostaną „Procedury bezpieczeństwa w związku z wirusem COVID-19”, mające na celu zapewnienie gościom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce.

Procedury dostępne są na naszej stronie internetowej www.zpow.radomsko.pl w zakładce „Schronisko”. Można także skontaktować się z nami telefonicznie (44 683 44 95) bądź poprzez wiadomość e-mail (bursa.radomsko@wp.pl) – wszystko wyjaśnimy.

Serdecznie zapraszamy do rezerwacji miejsc!

KOMUNIKAT

W związku obowiązującym od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020r., poz. 493) informujemy, że rozpoczynamy zdalne prowadzenie zajęć on-line i konsultacji pedagogicznych. 

Nauczyciele wychowawcy wykonują zadania z wykorzystaniem:

 1. środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między wychowawcą , wychowankiem i rodzicem/opiekunem prawnym,
 2. materiałów przygotowanych przez wychowawców udostępnianych na stronie internetowej placówki w zakładce BLOG – zajęcia on-line.

Konsultacje, instruktaż, udzielanie porad i wskazówek, zgłaszanie problemów i inna wymiana informacji możliwa jest z wybranym wychowawcą poprzez kontakt e-mailowy lub kontakt telefoniczny (po zgłoszeniu takiej potrzeby w mailu wychowawca zadzwoni na podany  numer telefonu).

Harmonogram pracy zdalnej:

Dyrektor: klekowskamonika@wp.pl

wtorek 8.00 – 14.00, środa 8.00 – 10.00, czwartek 8.00 – 10.00

Kałek Katarzyna: kasianowak01@op.pl

Poniedziałek 8.00 – 22.00, środa 14.00 – 22.00

Kamieniarz Renata : renata70@poczta.onet.pl

poniedziałek 14.00 – 21.00, wtorek 18.00 – 22.00, środa 14.00 – 21.00, czwartek 8.00 – 20.00

Piątek Aneta: anetaoffice1@wp.pl

poniedziałek 14.00 – 22.00, wtorek 14.00 – 20.00, środa 8.00 – 20.00, piątek 16.00 – 20.00

Piwowarczyk Jacek: jacekpiwowarczyk@o2.pl

poniedziałek 8.00 – 20.00, wtorek 14.00 – 21.00, środa 16.00 – 20.00, czwartek 14.00 – 21.00

Wolski Albert: albert.wolski@wp.pl

poniedziałek 15.00 – 20.00, wtorek 8.00 – 20.00, czwartek 14.00 – 22.00, piątek 11.00 – 16.00


Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

DRODZY RODZICE !!!

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między placówką a rodzicami, utworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY”.

Rodzice mają możliwość przesyłać anonimowe sygnały i sugestie związane z działalnością placówki  mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo naszych wychowanków w następującej formie:

 • w postaci e-mail na skrzynkę poczty elektronicznej
 • w formie papierowej przez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy portierni.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/
https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Do bursy przyjmowani są uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych do 24 roku życia pobierający naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
W imieniu kandydata niepełnoletniego wniosek o przyjęcie do bursy składa rodzic (opiekun prawny).
W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów określone w Regulaminie:

REGULAMIN REKRUTACJI

DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021

OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców/opiekunów oraz wychowanków

POTWIERDZENIE SZKOŁY

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie placówki

97 – 500 Radomsko, ul. Piastowska 21

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8.00 – 15.00
pod numerem telefonu (44) 683 44 95

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 21

Tel. 44 683 44 95      e- mail : bursa.radomsko@wp.pl