ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

DRODZY RODZICE !!!

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między placówką a rodzicami, utworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY”.

Rodzice mają możliwość przesyłać anonimowe sygnały i sugestie związane z działalnością placówki  mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo naszych wychowanków w następującej formie:

  • w postaci e-mail na skrzynkę poczty elektronicznej
  • w formie papierowej przez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy portierni.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/
https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Do bursy przyjmowani są uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych do 24 roku życia pobierający naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
W imieniu kandydata niepełnoletniego wniosek o przyjęcie do bursy składa rodzic (opiekun prawny).
W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2019/2020 obowiązują kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów określone w Regulaminie:

REGULAMIN REKRUTACJI

DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKOLNEJ NA ROK 2019/2020

OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA PEŁNOLETNIEGOO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców/opiekunów oraz wychowanków

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie placówki

97 – 500 Radomsko, ul. Piastowska 21

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8.00 – 15.00
pod numerem telefonu (44) 683 44 95

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 21

Tel. 44 683 44 95      e- mail : bursa.radomsko@wp.pl