STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

W RADOMSKU

( tekst ujednolicony)

Rozdział 1

Ogólne informacje o schronisku

§ 1 . 1. Schronisko nosi nazwę: „ Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych
w Radomsku Szkolne Schronisko Młodzieżowe”.

2. Schronisko wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych
w Radomsku.

3. Siedzibą schroniska jest budynek Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych mieszczący się w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21.

4. Nazwa schroniska wskazana w ust. 1 jest używana w pełnym brzmieniu. Pełne brzmienie używane jest również na podłużnej pieczęci.

5. Na budynku, w którym funkcjonuje schronisko, umieszczona jest trójkątna tablica
o wymiarach 60 x 60 x 60 cm, z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle.

6. Organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański.

7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Łódzki Kurator Oświaty.

Rozdział 2

Rodzaj i zadania schroniska oraz sposób wykonywania tych zadań

§ 2. 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok szkolny.

2. Schronisko należy do III kategorii schronisk młodzieżowych.

3. Schronisko dysponuje 20 miejscami noclegowymi.

4. Schronisko posiada 4 pokoje pięcioosobowe, w których kwaterowane są osoby uprawnione do korzystania z jego usług.

§ 3. Zadania schroniska:

1) zapewnienie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;

2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku
z zastrzeżeniem § 4;

3) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku;

4) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo- turystycznej.

§ 4. Opiekę wychowawczą nad grupami zorganizowanymi sprawują kierownicy
i opiekunowie obozów wędrownych ( grup turystycznych).

§ 5. Schronisko realizuje swoje zadania poprzez:

1) zatrudnianie doświadczonych pracowników pedagogicznych;

2) zapewnienie powierzchni i pomieszczeń mieszkalnych wymaganych odrębnymi przepisami;

3) udostępnienie korzystającym ze schroniska pomieszczeń sanitarnych o standardzie zgodnym z wymogami prawa;

4) umożliwienie korzystania z kuchni samoobsługowej wyposażonej w sprzęt kuchenny, jadalni
i świetlicy;

5) organizację imprez turystycznych;

6) udostępnienie turystom fachowej informacji o najbliższym regionie;

7) współpracę z PTSM oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży.

Rozdział 3

Pracownicy schroniska

§ 6. 1. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych
z funkcjonowaniem schroniska należy do zadań dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo
– Wychowawczych w Radomsku.

2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) organizowanie bieżącej działalności recepcyjno- noclegowej, wychowawczo- opiekuńczej
i informacyjno- krajoznawczej;

3) ustalanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i egzekwowanie ich wykonania;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

5) przyznawanie nagród i wyróżnień dla pracowników;

6) organizowanie prac, zadań remontowych i modernizacyjnych warunkujących sprawniejsze funkcjonowanie schroniska oraz podnoszących standard świadczonych usług.

§ 7. 1. W schronisku zatrudnia się pracownika pedagogicznego.

2. Do zadań pracownika, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) nadzór wychowawczo- opiekuńczy nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w schronisku;

2) wykonywanie zadań wynikających ze statutu schroniska i z przepisów szczególnych;

3) współdziałanie ze szkołami i instytucjami znajdującymi się na terenie miasta i powiatu;

4) współpraca ze schroniskami z regionu łódzkiego i poza nim;

5) promocja schroniska poprzez różnorodne formy i udział w życiu środowiska;

6) współpraca z opiekunem dzieci i grup młodzieżowych;

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających ze schroniska;

8) ( uchylony );

9) ( uchylony );

10) ( uchylony );

11) ( uchylony );

12) organizowanie imprez i uroczystości o charakterze turystycznym;

13) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora.

7a.1. Obsługę administracyjną schroniska prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych w Radomsku.

2. Do głównych zadań pracownika, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) koordynowanie zadań związanych z zakwaterowaniem osób uprawnionych do korzystania
z usług schroniska;

2) przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych;

3) prowadzenie księgi rejestracyjnej schroniska;

4) sporządzanie sprawozdań i analiz działalności schroniska.

§ 8. Dbałość o właściwy stan higieniczno sanitarny schroniska należy do zadań pracowników Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Radomsku zatrudnionych
na stanowisku sprzątaczki.

§ 9.Dozorowaniem pomieszczeń i majątku znajdującego się w schronisku zajmują się osoby pełniące dyżur w portierni budynku będącego siedzibą placówki.

§ 10. Gospodarkę finansową schroniska prowadzi księgowość Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Radomsku.

§ 11. 1. Działalność schroniska może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.

2. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

§ 12. Szczegółową organizację działania schroniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora ZPO-W do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Rozdział 4

Organizacja schroniska

§ 13. 1. Doba w schronisku trwa od godz. 17 00 do godz. 10 00 dnia następnego.

2. Przyjmowanie osób do schroniska trwa od godz. 17 00 do godz. 21 00.

3. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez trzy kolejne doby, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor ZPO-W może wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu określonego w ust. 3.

5. Od godz. 22 00 do godz. 6 00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.

§ 14. 1. W schronisku można dokonywać rezerwacji miejsc noclegowych telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną.

2. W przypadku rezerwacji wymagane jest jej potwierdzenie na dwa dni przed planowanym przyjazdem.

3. Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 , powoduje anulowanie rezerwacji.

§ 15. Schroniska nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone do placówki przedmioty wartościowe oraz pieniądze.

§ 16. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze schroniska określa regulamin opracowany przez dyrektora ZPO-W.

Rozdział 5

Prawa i obowiązki przebywających w schronisku

§ 17. 1. W schronisku w stosunku do dzieci przestrzega się praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności:

1) prawa do prywatności;

2) prawa do wypowiedzi;

3) prawa do poszanowania godności;

4) prawa do równości.

2. Dzieci i młodzież przebywająca w schronisku ma w szczególności prawo do:

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w schronisku zapewniających właściwy poziom higieny i bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie ich godności;

2) korzystania w pełni z bazy schroniska na zasadach określonych w regulaminie;

3) wyrażania swoich uwag, zarówno negatywnych i pozytywnych, poprzez wpisywanie ich
do książki życzeń i zażaleń;

4) uzyskania pełnej informacji turystycznej o najbliższym regionie.

§ 18. 1. Podstawowym obowiązkiem osób przebywających w schronisku jest

przestrzegania postanowień regulaminu schroniska.

2. Ponadto do obowiązków klientów schroniska należą:

1) dbanie o mienie placówki, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością schroniska poniesienie kosztów ich usunięcia w wysokości określonej przez dyrektora ZPO-W;

2) kulturalnego zachowania się na terenie schroniska, przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania lub rozprowadzania środków odurzających;

3) wykonywanie poleceń wydawanych przez opiekunów grup wycieczkowych lub pracowników schroniska, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami, niniejszym statutem
i nie naruszają godności osobistej ucznia, studenta, turysty.

§ 19. 1. W przypadku naruszenia praw dzieci, młodzieży oraz osób korzystających
ze schroniska istnieje prawo złożenia skargi.

2 . W przypadku zorganizowanych grup turystycznych skargę składa się na piśmie
do dyrektora za pośrednictwem opiekuna lub kierownika grupy z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. W sytuacji, gdy sprawa dotyczy opiekuna lub kierownika grupy, członek tej grupy
ma prawo samodzielnie złożyć skargę do dyrektora.

3. Indywidualni turyści składają skargę bezpośrednio do dyrektora ZPO-W.

4. Dyrektor rozpatruje skargę niezwłocznie i powiadamia na piśmie zainteresowaną stronę o sposobie załatwienia sprawy.

5. Decyzja podjęta przez dyrektora jest ostateczna.

6. Skargę na dyrektora kieruje się na piśmie do organu prowadzącego.

Rozdział 6

Dodatkowe wyposażenie schroniska

§ 20. 1. W schronisku w widocznym miejscu umieszczone są:

1) ekspozycje i materiały informacyjne o regionie;

2) informacje turystyczne, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacje
o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informacja o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych;

3) regulamin schroniska, cennik opłat za korzystanie ze schroniska.

2. Książka życzeń i zażaleń do dyspozycji osób korzystających z usług schroniska wyłożona jest w portierni budynku.

3. Statut schroniska jest ogólnodostępny i znajduje się do wglądu w portierni ZPO-W.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 21. Schroniska jest jednostką budżetową.

§ 22. 1. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa organ prowadzący.

§ 23. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania schroniska reguluje wewnętrzny regulamin.

§ 24. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym statucie oraz regulaminie schroniska, a dotyczących toku życia w placówce, korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora ZPO-W.

§ 25. Wszelkie zmiany do statutu schroniska podyktowane nowelami obowiązujących przepisów prawnych wprowadza w formie uchwały rada pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Radomsku.

——————————————————————–

UCHWAŁA NR 8/2009/2010

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK

OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU

z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych                       w Radomsku

Działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia                                7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,                        poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141,  Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 267, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532                                 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,  poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1708 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3-4 w brzmieniu:

„ 3. Schronisko dysponuje 20 miejscami noclegowymi.

4. Schronisko posiada 4 pokoje pięcioosobowe, w których kwaterowane są osoby       uprawnione do korzystania z jego usług”;

 1. w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

           „ 1) zapewnienie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;”;

       3) w § 7 ust. 2 uchyla się pkt 8-11;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

         „§ 7a.1. Obsługę administracyjną schroniska prowadzi pracownik zatrudniony                                                         na stanowisku urzędniczym w Zespole Placówek                                                                   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku.

     2. Do głównych zadań pracownika, o którym mowa w ust. 1, należy                                   w szczególności:

       1) koordynowanie zadań związanych z zakwaterowaniem osób             uprawnionych do korzystania z usług schroniska;

       2) przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rezerwacji miejsc             noclegowych;

       3) prowadzenie księgi rejestracyjnej schroniska;

       4) sporządzanie sprawozdań i analiz działalności schroniska.”;

       5) § 9 otrzymuje brzmienie:

          „§ 9. Dozorowaniem pomieszczeń i majątku znajdującego się w schronisku                                           zajmują się osoby pełniące dyżur w portierni budynku będącego siedzibą                     placówki.”;

       6) w § 19:

           a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

               „ 2. W przypadku zorganizowanych grup turystycznych skargę składa się na piśmie                      do dyrektora za pośrednictwem opiekuna lub kierownika grupy z zastrzeżeniem                      ust. 2a.”,

           b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

               „ 2a. W sytuacji, gdy sprawa dotyczy opiekuna lub kierownika grupy, członek tej                         grupy ma prawo samodzielnie złożyć skargę do dyrektora.”

           c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

               „ 4. Dyrektor rozpatruje skargę niezwłocznie i powiadamia na piśmie                      zainteresowaną stronę o sposobie załatwienia sprawy.”;

           d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

               „ 6. Skargę na dyrektora kieruje się na piśmie do organu prowadzącego.”.

       7) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

           „ 2. Książka życzeń i zażaleń do dyspozycji osób korzystających z usług schroniska                   wyłożona jest w portierni budynku.”.

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA NR 2/2011/2012

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK

OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie zmian w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych                       w Radomsku

            Działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141,   Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 267, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206
i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,                   poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,                             poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887 ) oraz § 25 statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych                      w Radomsku uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2:

          a) uchyla się ust.2,

          b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

             „3. Schronisko posiada 31 miejsc noclegowych.”,

         c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

             „4. Schronisko dysponuje jednym pokojem jednoosobowym i sześcioma pokojami pięcioosobowymi, w których kwaterowane są osoby uprawnione do korzystania    z jego usług. Pokoje znajdują się na parterze budynku.”.

 1. po § 25 dodaje się § 26 w brzmieniu:

„§ 26. Upoważnia się dyrektora do opracowania i opublikowania tekstu      
ujednoliconego statutu po jego pięciu nowelizacjach.”.

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2011r.

                                                                                        Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA NR 3/2013/2014

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK

OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU

z dnia 16 października 2013r.

w sprawie zmian w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych

w Radomsku

            Działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005r. Nr 17, poz. 141,   Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 267, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,                              poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941,979 oraz z 2013r. poz. 87, 827 i 1191 ) oraz § 25 statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2:

          a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

             „1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane dalej „schroniskiem”, jest placówką
                   oświatowo – wychowawczą o charakterze całorocznym.”,

          b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Schronisko posiada miejsca noclegowe w liczbie wskazanej w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.”,

         c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

             „4. Schronisko dysponuje sześcioma pokojami znajdującymi się w wydzielonej części budynku ZPO-W na parterze.”;

 1. w § 5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) umożliwienie korzystania z kuchni samoobsługowej wyposażonej w sprzęt kuchenny”;

 1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Dbałość o właściwy stan higieniczno – sanitarny schroniska należy do zadań pracowników Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku zatrudnionych na stanowisku recepcjonisty.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Obsługę finansowo – księgową schroniska prowadzą pracownicy administracji    Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku. Szczegółowy przydział zadań zawarty jest w imiennych zakresach czynności każdego pracownika.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Szczegółową organizację działania schroniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku i zatwierdzony przez organ prowadzący.”;

6) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku pobierane są opłaty                      w wysokości ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku.”.

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA NR 7/2018/2019

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK

OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU

z dnia 06 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Radomsku

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

          § 1. W statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomsku, wprowadzonym uchwałą nr 8/2007/08 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowo– Wychowawczych w Radomsku z dnia 20 grudnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

       „1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane dalej „schroniskiem”, jest placówką
       oświatowo – wychowawczą o charakterze całorocznym.”;

   b) uchyla się ust. 2;

   c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

          „3. Schronisko posiada miejsca noclegowe w liczbie wskazanej w arkuszu  
       organizacyjnym na dany rok szkolny.

       4. Schronisko dysponuje sześcioma pokojami znajdującymi się w wydzielonej części budynku ZPO-W na parterze.”;

 • § 3 otrzymuje brzmienie:

              „§ 3. Do zadań schroniska należy:

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;

2) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki jako aktywnych form wypoczynku;

3) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo – turystycznej;

4) udostępnianie bieżącej oferty kulturalnej dotyczącej regionu.”;

 • po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

       „§ 4a. Schronisko w miarę wolnych miejsc niewykorzystanych przez dzieci, młodzież
i ich opiekunów może świadczyć usługi dla innych osób.”;

 • § 5 otrzymuje brzmienie:

          „§ 5. Schronisko realizuje swoje zdania poprzez:

1) zapewnienie powierzchni i pomieszczeń mieszkalnych wymaganych odrębnymi przepisami;

2) udostępnienie korzystającym ze schroniska pomieszczeń sanitarnych o standardzie zgodnym z wymogami prawa;

3) umożliwienie korzystania z kuchni samoobsługowej wyposażonej w sprzęt kuchenny;

4) udostępnienie turystom fachowej informacji o najbliższym regionie.”;

 • w § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organizowanie bieżącej działalności recepcyjno – noclegowej i informacyjno – krajoznawczej”;

 • uchyla się  § 7;
 • dodaje się  § 7a w brzmieniu:

            „§ 7a.1. Obsługę administracyjną schroniska prowadzi pracownik zatrudniony
     na stanowisku urzędniczym w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych
     w Radomsku.

                                          2. Do głównych zadań pracownika, o którym mowa w ust. 1, należy
w szczególności:

1) koordynowanie zadań związanych z zakwaterowaniem osób uprawnionych
do korzystania z usług schroniska;

2) przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych;

3) prowadzenie księgi rejestracyjnej schroniska;

4) sporządzanie sprawozdań i analiz działalności schroniska.”;

 • § 8 otrzymuje brzmienie:

         „§ 8. Dbałość o właściwy stan higieniczno – sanitarny schroniska należy do zadań pracowników Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku zatrudnionych na stanowisku recepcjonisty.”;

 • § 10 otrzymuje brzmienie:

           „§ 10. Obsługę finansowo – księgową schroniska prowadzą pracownicy administracji Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku. Szczegółowy przydział zadań zawarty jest w imiennych zakresach czynności każdego pracownika.”;

 1. § 12 otrzymuje brzmienie:

                 „§ 12. Szczegółową organizację działania schroniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku i zatwierdzony przez organ prowadzący.”;

 1. w § 19:

       a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

            „2. W przypadku zorganizowanych grup turystycznych skargę składa się na piśmie            do dyrektora za pośrednictwem opiekuna lub kierownika grupy z zastrzeżeniem
           ust. 2a.”,

       b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W sytuacji, gdy sprawa dotyczy opiekuna lub kierownika grupy, członek tej  grupy ma prawo samodzielnie złożyć skargę do dyrektora.”,

       c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor rozpatruje skargę niezwłocznie i powiadamia na piśmie zainteresowaną stronę o sposobie załatwienia sprawy.”,

       d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 „6. Skargę na dyrektora kieruje się na piśmie do organu prowadzącego.”;

 1. w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

       „ 2. Książka życzeń i zażaleń do dyspozycji osób korzystających z usług schroniska       wyłożona jest w portierni budynku.”;

 1. § 22 otrzymuje brzmienie:

           „§ 22. Za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku pobierane są opłaty
w wysokości ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora  Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku.”;

 1. uchyla się § 25.

      § 2. Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek
Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: ………………………………………………

Członkowie Rady Pedagogicznej:

 1. Gąsiorowski Mariusz ……………………………
 2. Kałek Katarzyna        ……………………………
 3. Kamieniarz Renata    ……………………………
 4. Maks Edyta                ……………………………
 5. Piwowarczyk Jacek  ……………………………
 6. Śliwińska Justyna      ……………………………
 7. Wolski Albert              ……………………………