REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Do bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych do 24 roku życia pobierający naukę poza miejscem stałego zamieszkania. W imieniu kandydata niepełnoletniego wniosek o przyjęcie do bursy składa rodzic (opiekun prawny). W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2023/2024 obowiązują kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów określone w Regulaminie:

REGULAMIN REKRUTACJI

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU NA ROK SZK. 2023/2024

OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO

POTWIERDZENIE SZKOŁY

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie placówki

97 – 500 Radomsko, ul. Piastowska 21

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8.00 – 15.00
pod numerem telefonu (44) 683 44 95

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 21

Tel. 44 683 44 95      e- mail : bursa.radomsko@wp.pl