STATUT

Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ l. l. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Radomsku,

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo -Wychowawczych w Radomsku,

3) bursie szkolnej – należy przez to rozumieć Bursę Szkolną Nr l w Radomsku,

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Bursy Szkolnej Nr l
w Radomsku,

5) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Bursy Szkolnej Nr l w Radomsku,

6) radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Bursy Szkolnej Nr l
w Radomsku,

7) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka Bursy Szkolnej Nr l w Radomsku,

8) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach wchodzących w skład zespołu,

9) nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę , nauczyciela – instruktora i innego

pracownika pedagogicznego, zatrudnionego w placówkach wchodzących w skład zespołu.

Rozdział II

Ogólne informacje o zespole

§ 2. l. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Radomsku

2. Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.

3. Typ placówki – zespół placówek, w skład którego wchodzą Bursa Szkolna Nr l
w Radomsku i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomsku.

4. Połączenie w zespół, wymienionych w ustępie 3 placówek, nie narusza odrębności

rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego bursy.

5. Siedziba zespołu • budynek bursy znajdujący się w Radomsku, przy ulicy Piastowskiej 21.

6. Organ prowadzący zespół – Powiat Radomszczański.

7.0rgan sprawujący nadzór pedagogiczny – Łódzki Kurator Oświaty.

Rozdział III

Cele i zadania zespołu

§ 3. l. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa,
a w szczególności:

1) zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

2) umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniom oraz korzystanie
z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Cele i zadania bursy określa statut bursy.

3.Cele i zadania schroniska określa statut schroniska.

Rozdział IV

Organy zespołu

§ 4. l. Organami zespołu są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd wychowanków,

4) rada rodziców.

2. Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa rada pedagogiczna .

§ 5. l. Kompetencje dyrektora:

1) kierowanie działalnością zespołu oraz reprezentowanie zespołu na zewnątrz,

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w bursie,

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

5)dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w placówkach, wchodzących w skład zespołu, nauczycieli i pracowników.

7) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,

8) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pracownikom,

9) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

10) realizowanie innych zadań zgodnie z kompetencjami ustanowionymi przepisami szczególnymi.

§ 6. l. W zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem

w zakresie realizacji statutowych zadań zespołu, dotyczących wychowania i opieki.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w bursie.

3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

4. Kompetencje rady pedagogicznej

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) opiniowanie organizacji pracy,

6) opiniowanie projektu planu finansowego zespołu,

7) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

8) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych
i opiekuńczych.

§ 7. l. W zespole działa samorząd wychowanków.

2. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy uczniowie.

3. Szczegółowe zasady działania samorządu wychowanków określa regułami samorządu, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

§ 8. l. W zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.

3.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

4. Kompetencje rady rodziców:

1) występowanie do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu w celu wspierania działalności statutowej zespołu,

2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rozdział V

Organizacja zespołu

§ 9. l. Rok szkolny w zespole rozpoczyna się z dniem l września każdego roku,
a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich
i zimowych.

3.Terminy ferii letnich i zimowych bursy ustala się zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Schronisko czynne jest cały rok szkolny.

§ 10. l. Podstawowe formy działalności opiekuńczo-wychowawczej bursy oraz ich organizację określa statut bursy.

2. Podstawowe formy działalności oświatowo-wychowawczej schroniska oraz ich organizację określa statut schroniska.

§ 11. l. Szczegółową organizację wychowania i opieki w bursie określa arkusz organizacyjny bursy.

3. Arkusz organizacji bursy opracowuje dyrektor, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

4. W arkuszu organizacji bursy zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników bursy, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.

§ 12. l. Praca wychowawcza w bursie prowadzona jest w grupach wychowawczych.

2.Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 30 do 35.

3.Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest nauczyciel.

4.Czas pracy z grupą wychowawczą nie powinien przekraczać 55 godzin zegarowych w tygodniu.

5.Formy spełniania zadań nauczycieli dostosowane do wieku uczniów oraz warunków środowiskowych bursy, określa rada pedagogiczna .

6.Formy spełniania zadań pracowników pedagogicznych schroniska, określa statut schroniska.

§ 14. l. Do realizacji celów statutowych zespół zapewnia możliwość korzystania z:

1) pokoi mieszkalnych,

2) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

3) klubu młodzieżowego “Żaczek”,

4) stołówki,

3) biblioteki,

4) świetlicy;

5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

§ 15. l. Zespół zapewnia uczniom możliwość całodziennego wyżywienia w stołówce.

2. Szczegółowe zasady działania stołówki oraz wysokość opłat za korzystanie z usług stołówki ustala dyrektor, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do statutu bursy.

3. Zespół zapewnia osobom korzystającym ze schroniska możliwość przygotowania posiłku. Szczegółowe zasady ustala dyrektor, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do statutu schroniska.

§ 17. l. W zespole działa biblioteka.

2.Biblioteka czynna jest codziennie.

3. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, zapewniając uczniom dostęp do biblioteki.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy .

5. Szczegółowe zasady działania biblioteki określa regulamin biblioteki.

6. Regulamin biblioteki ustala dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem bursy i zespołu.

7. Zadania biblioteki:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami zespołu,

3) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) organizowanie różnych form inspiracji czytelniczej oraz działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,

5) opracowywanie analiz stanu czytelnictwa,

6) realizowanie innych zadań, zleconych przez dyrektora.

8. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza, określa dyrektor.

9. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, pracownikami oraz innymi bibliotekami określa dyrektor.

Rozdział VI


Nauczyciele zespołu

§ 18. l. W placówkach, wchodzących w skład zespołu, zatrudnia się nauczycieli – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 19. l. Nauczy ciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

1)uczestnictwo w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu oraz specyfiki pracy placówek wchodzących w skład zespołu,

2) dostosowywanie form i metod pracy do możliwości uczniów,

7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

8) przestrzeganie zaleceń lekarza oraz specjalistycznych poradni w stosunku do uczniów,

9) egzekwowanie od uczniów oraz osób korzystających ze schroniska postanowień niniejszego statutu, statutów placówek wchodzących w skład zespołu szczególnie w części ich dotyczącej,

10) rozwijanie zainteresowań uczniów,

11) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) troska i dbałość o pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie zespołu,

13) doskonalenie własnego warsztatu pracy,

14) doskonalenie własnych umiejętności zawodowych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

15) współpraca z rodzicami,

16) przestrzeganie zasad bhp,

17) przestrzeganie dyscypliny pracy,

18)przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz statutów placówek wchodzących
w skład zespołu,

19) wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora zadań, zgodnie z rodzajem umówionej pracy.

Rozdział VII

Pracownicy zespołu nie będący nauczycielami

§ 20.1. W placówkach wchodzących w skład zespołu, zatrudnia się pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi, zgodnie z potrzebami zespołu.

2. Stanowiska pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi tworzy dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

4. Pracownicy administracji i obsługi realizują zadania zgodnie z rodzajem umówionej pracy.

5. Szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi określają, ustalone przez dyrektora, zakresy czynności.

Rozdział VIII

Uczniowie zespołu

§ 21. l. Uczeń przyjmowany jest do bursy zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szczegółowe zasady przyjęcia do bursy określa statut bursy.

3. System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku ustala dyrektor, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do statutu schroniska.

§ 22. l. W zespole, w stosunku do uczniów, przestrzega się wszystkich praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka:

l) prawa do życia i rozwoju,

1) prawa do wychowania w rodzime,

2) prawa do nazwiska,

3) prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania,

4) prawa do prywatności,

5) prawa do tajemnicy korespondencji,

6) prawa do wypowiedzi,

7) prawa do nauki,

8) prawa do życia bez przemocy,

9) prawa do stowarzyszania się,

10) prawa do poszanowania godności,

11) prawa do równości.

2. Oprócz wymienionych w ust. l praw uczeń ma prawo do:

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

2) życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów,

3) uzyskania od nauczyciela pomocy w przypadku trudności w nauce,

4) korzystania z pomieszczeń zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki,

5) wpływu na życie zespołu poprzez działalność samorządową.

3.Prawa osób korzystających ze schroniska określa statut schroniska.

§ 23. l. Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie), mają prawo złożyć skargę.

3. Skargę składa się na piśmie do dyrektora, za pośrednictwem nauczyciela.

4. Skarga nie może być przedłożona po upływie 7 dni od momentu zaistnienia zdarzenia, w wyniku którego naruszono prawa ucznia.

5.Dyrektor rozpatruje wniesioną skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 6.Rozpatrzenie przez dyrektora skargi wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej.

7.Podjęta przez dyrektora decyzja jest ostateczna.

8. Dyrektor powiadamia na piśmie wnoszącego skargę o sposobie załatwienia sprawy.

§ 24. l Obowiązki ucznia określa statut bursy.

2. Obowiązki osób korzystających ze schroniska, określa statut schroniska.

§ 25. l. Ustanawia się następujące rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów :

1) nagroda za wzorowe zachowanie,

2) nagroda za pracę społeczną na rzecz zespołu,

3) nagroda za osiągnięcia sportowe oraz w konkursach.

§ 26. l. Ustanawia się następujące rodzaje kar stosowanych wobec uczniów :

1) udzielenie kary upomnienia przez wychowawcę,

2) udzielenie kary upomnienia przez dyrektora,

3) udzielenie kary nagany przez dyrektora ,

4) wykluczenie ucznia z udziału w imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

2. Tryb odwoływania się od kary:

1) uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą odwołać się od kary,

2) odwołanie składa się na piśmie do dyrektora za pośrednictwem nauczyciela,

3) odwołanie rozpatruje dyrektor, po zasięgnięciu opinii nauczyciela,

4) dyrektor podejmuje decyzję o uznaniu zasadności złożonego odwołania bądź odrzuca odwołanie,

5) odrzucenie odwołania jest równoznaczne z utrzymaniem kary w mocy,

6) podjęta przez dyrektora decyzja jest ostateczna.

§ 27.1.Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie

następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

2. Przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów, ustala rada pedagogiczna w statucie bursy.

Rozdział IX


Postanowienia końcowe

§ 28. l. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

4.Bursa jest Jednostką budżetową.

5.Bursa może uzyskiwać środki finansowe z tytułu działalności usługowej oraz
z innych źródeł określonych w przepisach o finansach publicznych.

6. Środki, o których mowa w ust. 5 przekazywane są na rachunek środków specjalnych z przeznaczeniem na poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań bursy.

7.Plan finansowy środków specjalnych, o których mowa w ust. 5, zatwierdza dyrektor na wniosek rady pedagogicznej.

8. Schronisko jest Jednostką budżetową.

9.Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący zespół.

10.Wpływy z opłat, o których mowa w ust.9, zalicza się na rachunek środków specjalnych, z którego pokrywa się wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie organu prowadzącego schronisko.

11.Wszelkie zmiany do niniejszego statutu uchwala rada pedagogiczna .

12.Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania niniejszego statutu rozstrzyga

dyrektor.

13.W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym statucie tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych placówek.

UCHWAŁA NR 2/2009/2010

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK

OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w statucie Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych

w Radomsku

Działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141,   Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 267, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,  z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458 ) oraz § 28 ust. 11 statutu Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Radomsku uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Radomsku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 skreśla się pkt 6;

2) w § 4 ust. 1 skreśla się pkt 4;

3) skreśla się § 8 ust. 1-4;

4) w § 15:

a) skreśla się ust.2,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2a – 2b w brzmieniu:

„ 2a. Za posiłki w stołówce rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

2b. Wysokość kosztów surowca, o których mowa w ust. 2a, ustala dyrektor zespołu
w porozumieniu  z organem prowadzącym.”;

5) po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:

„§16. Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłatę za zakwaterowanie w wysokości ustalonej przez organ prowadzący.”

6) w § 28:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Środki, o których mowa w ust. 5 przekazywane są na rachunek dochodów budżetowych organu prowadzącego.”;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Plan finansowy środków, o których mowa w ust. 5, zatwierdza dyrektor.”;

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„ 10. Wpływy z opłat, o których mowa w ust. 9, odprowadzane są na rachunek dochodów budżetowych organu prowadzącego.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA NR 1/2010/2011

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK

OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w statucie Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Radomsku

Działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141,   Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 267, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,  z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 ) oraz § 28 ust. 11 statutu Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku wprowadza się następujące zmiany:

„ 1a. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren zespołu zostaje objęty nadzorem kamer CCTV.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej