BURSA SZKOLNA NR 1 W RADOMSKU

Bursa Szkolna jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych uczących się poza miejscem stałego zamieszkania oraz, w uzasadnionych przypadkach, mieszkańców miasta Radomska uczących się w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański.

Bursa jest placówką koedukacyjną.

Bursa to duży trzypiętrowy budynek, z odnowioną w 2004r. elewacją, otoczoną pasem zieleni. Usytuowana jest w centrum miasta, co daje możliwość sprawnego i bezpiecznego poruszania się wychowanków (szkoły-bursa).

Nadrzędnym celem naszej placówki jest stworzenie wychowankom optymalnych warunków do nauki oraz warunków socjalno – bytowych.

Opieka wychowawcza na odpowiednim poziomie – sprzyjająca ogólnemu rozwojowi młodych ludzi to zadanie, któremu starają się sprostać wychowawcy pod czujnym okiem dyrektora placówki. Wychowankowie naszej placówki zakwaterowani są w estetycznie urządzonych pokojach 3 osobowych.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety i łazienki. Bursa dysponuje świetlicą, pokojami cichej nauki, stołówką, salą rekreacyjną wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń fizycznych,a także salką komputerową z dostępem do Internetu. W bursie działa klub „Żaczek”, w którym można zagrać w bilard, piłkarzyki i tenisa stołowego. Ponadto wychowankowie mają do dyspozycji bardzo bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, która umożliwia korzystanie z niezbędnych pomocy do nauki (zestawy lektury podstawowej i uzupełniającej, encyklopedie, słowniki, albumy z różnych dziedzin wiedzy, zestawy podręcznych map i atlasów).

Rozkład dnia i tygodnia w placówce uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz bursy lub środowiska, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

Zarząd Samorządu Wychowanków tworzy stałe sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie:

a/ sekcję nauki, zdrowia i sportu;

b/ sekcję kulturalno-rozrywkową;

c/ sekcję gospodarczą.

Do zadań sekcji nauki, zdrowia i sportu należy:

– organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom mającym kłopoty
w nauce;

– wytypowanie wychowanków, którzy udzielać będą pomocy
z poszczególnych przedmiotów (dobrowolne zgłaszanie się wychowanków);

– prowadzenie gazetki ściennej ilustrującej pracę sekcji działających
w bursie;

– okresowe dokonywanie analizy wyników nauczania poszczególnych wychowanków, wykonywanie listy wyróżniających się w nauce (mających średnią ocen pow. 4,0);

– opieka nad świetlicą;

– informowanie wychowanków o ciekawych programach telewizyjnych oraz
o spektaklach teatralnych w pobliskich teatrach (Częstochowa, Łódź);

– dostarczanie do bursy codziennej prasy;

– współpraca w prowadzeniu kroniki bursy.

– sprawowanie nadzoru nad właściwym stanem sanitarno-higienicznym;

– organizacja konkursu czystości;

– zaopatrywanie w podstawowe środki pierwszej pomocy podręcznej apteczki znajdującej się w bursie;

– szerzenie oświaty zdrowotnej;

– przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej (organizowanie spotkań
z lekarzami, prawnikiem, wykorzystywanie środków audiowizualnych dla ilustracji wykładów i pogadanek);

– dbanie o właściwy rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży.

Zadania sekcji kulturalno-rozrywkowej:

– organizowanie okolicznościowych imprez na terenie bursy;

– organizowanie wyjazdów do teatru i zbiorowych wyjść do kina, muzeum, na ciekawe wystawy;

– współpraca z różnymi placówkami kulturalnymi na terenie Radomska (Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury, bibliotekami);

– prowadzenie filmowego klubu dyskusyjnego;

– zachęcanie młodzieży do oglądania programów poświęconych różnym zagadnieniom kultury w telewizji.

Do zadań sekcji gospodarczej należy:

– dbanie o porządek terenu wokół bursy;

– organizowanie prac społecznie – użytecznych na rzecz bursy;

– dokonywanie drobnych napraw w salach pod opieką konserwatora zatrudnionego w bursie;

– wdrażanie wychowanków do dbałości o mienie placówki.

Wszystkie sekcje działające na terenie bursy ściśle współdziałają ze sobą, ich opiekunami są wychowawcy wytypowani przez dyrektora bursy
i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.

Każda sekcja posiada swój wewnętrzny plan pracy, a ponadto pod koniec każdego semestru składa sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Samorządu Wychowanków.