ZARZĄDZENIE NR 7/13

DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie opublikowania tekstu ujednoliconego Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku

            Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku
z § 6 ust. 6 statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku zarządza się, co następuje:

            § 1. Publikuje się tekst ujednolicony Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku wprowadzonego uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia statutu Bursy Szkolnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Placówek
Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku uwzględniając:

 1. zmiany dokonane:
  1. Uchwałą nr 1/2007/08 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmian w Statucie Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku,
  2. Uchwałą nr 7/2007/08 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zmian w Statucie Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku,
  3. Uchwałą nr 1/20097/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Bursy Szkolnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,
  4. Uchwałą nr 4/2010/2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 04 czerwca 2011r. w sprawie zmian w statucie Bursy Szkolnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,
  5. Uchwałą nr 3/2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w statucie Bursy Szkolnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,
 2. sprostowanie omyłek pisarskich:
  1. Uchwałą nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w statucie Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku,
  2. Uchwałą nr 6/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
   Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 1/2009/2010 z dnia
   28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Bursy Szkolnej Nr 1 wchodzącej
   w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku.

            § 2. Tekst ujednolicony Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załącznik

do zarządzenia nr 7/13 Dyrektora Zespołu

Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku

z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opublikowania tekstu

ujednoliconego Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku

Tekst ujednolicony

Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku

wprowadzonego uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku z dnia 22 czerwca 2007r.
w sprawie przyjęcia statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku

ROZDZIAŁ I

Ogólne informacje o bursie

§ 1

 1. Pełna nazwa placówki brzmi: Bursa Szkolna Nr 1.
 2. Bursa Szkolna Nr 1 wchodzi w skład Zespołu Placówek
  Oświatowo – Wychowawczych.
 3. Siedzibą bursy jest budynek mieszczący się w Radomsku przy
  ul. Piastowskiej 21.
 4. Na pieczęciach i tablicy urzędowej używana jest nazwa: Zespół Placówek
  Oświatowo – Wychowawczych Bursa Szkolna Nr 1 w Radomsku.
 5. Organem prowadzącym bursę jest Powiat Radomszczański.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Łódzki Kurator Oświaty.
 7. Bursa jest placówką publiczną.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania bursy

§ 2

 1. Celem działalności bursy jest:
 2. zapewnienie opieki i wychowania uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
  oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat;
  [1]
 3. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 4. integracja wychowanków z różnych placówek radomszczańskich.
  1. Do zadań bursy należy:
  2. zapewnienie wychowankom optymalnych warunków bytowych i całodobowej opieki wychowawczej:
   1. zapewnienie sanitarno – higienicznych warunków zakwaterowania,
   2. umożliwienie korzystania z całodziennego wyżywienia zgodnego
    z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia, a ponadto umożliwienie przygotowywania przez wychowanków we własnym zakresie, w wyodrębnionym, odpowiednio wyposażonym miejscu, gorących potraw
    i napojów między zasadniczymi posiłkami,
   3. zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 1. zapewnienie odpowiednich warunków do nauki sprzyjających osiąganiu indywidualnie najlepszych wyników nauczania:
  1. zapewnienie pomieszczenia do nauki ( pokoje do cichej nauki i sale mieszkalne ),
  2. umożliwienie korzystania z niezbędnych pomocy do nauki (zestawy lektury podstawowej i uzupełniającej, podręczniki szkolne, encyklopedie, słowniki, albumy z różnych dziedzin wiedzy, zestawy podręcznych map i atlasów, pomoce audiowizualne),
  3. organizowanie w formie pomocy koleżeńskiej zajęć służących wyrównywaniu braków w nauce,
  4. prowadzenie zajęć uzupełniających i pomocy indywidualnej
   z poszczególnych przedmiotów przez wychowawców grup,
  5. współpraca z wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi w zakresie wyników nauczania i zachowania na terenie szkoły oraz okresowa analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych wychowanków;
  6. stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień:
   1. uczestnictwo w pracach sekcji samorządowych i kół zainteresowań,
   2. zapewnienie możliwości korzystania z biblioteki,
   3. udostępnienie sali ze sprzętem komputerowym z dostępem do Internetu;
   4. umożliwienie wychowankom uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce:
    1. współpraca z placówkami kulturalnymi (Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne),
    2. organizowanie imprez kulturalnych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi,
    3. wyjścia do kina, muzeum,
    4. zapewnienie korzystania ze świetlic wyposażonych w sprzęt RTV,
    5. udostępnienie sali rekreacyjnej,
    6. organizowanie zajęć i zawodów sportowych;

5) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej:

 1. wyrabianie u wychowanków nawyków dbania o swój rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i właściwą organizację czasu wolnego,
 2. eksponowanie plakatów, literatury, wyświetlanie filmów o tej tematyce, przeprowadzanie pogadanek,
 3. współdziałanie ze służbą zdrowia, policją, strażą miejską w sytuacjach wymagających interwencji,
 4. chronienie przed ujemnymi wpływami wychowawczymi, które mogłyby niepotrzebnie absorbować uwagę i pochłaniać energię życiową wychowanka,
 5. stwarzanie sytuacji wychowawczych kompensujących brak oddziaływań rodziny w tym zakresie, rozpoznawanie i podtrzymywanie dalszego rozwoju pozytywnych cech osobowości wychowanka,
 6. zajęcia profilaktyczne oraz zajęcia umożliwiające alternatywne wobec zachowań ryzykownych zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych;
 7. umożliwienie starszym wychowankom (uczniom klas maturalnych) dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia:
 1. organizowanie zajęć z preorientacji zawodowej,
 2. pomoc w wyborze studiów i szkół pomaturalnych.
 3. Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków realizowana jest
  w formie:
 4. ogólnych zebrań z dyrekcją i Radą Pedagogiczną, gdzie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo:
  1. być zapoznani z założeniami i kierunkami działań wychowawczych zawartych w dokumentach: program wychowawczy, plan wychowawczy,[2]
  2. zgłaszania swoich propozycji i zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania placówki;
  3. spotkań indywidualnych z dyrekcją, wychowawcami,
  4. kontaktów telefonicznych,
  5. uchylony[3].
   1. Formy współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie:
   2. cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas celem uzyskania informacji o frekwencji, ocenach oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
   3. zebranie z pedagogami szkół w celu wymiany informacji o wychowankach
    i ustalenie zasad współpracy na rok szkolny;
   4. wspólne spotkania szkoleniowe.

ROZDZIAŁ III

Kompetencje organów bursy oraz zasady współdziałania

Organami bursy są:

 1. dyrektor bursy,
 2. rada pedagogiczna,
 3. samorząd wychowanków,
 4. uchylony[4].

Kompetencje dyrektora:

 1. kierowanie działalnością bursy oraz reprezentowanie bursy na zewnątrz;
 2. sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w bursie;
 1. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji stanowiących;
 2. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 3. pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w bursie nauczycieli i pracowników;
 4. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
  i innym pracownikom;
 5. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

9a) podejmowanie decyzji o podjęciu działalności w bursie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w § 11 ust. 18;[5]

9b) występowanie w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;[6]

10) realizowanie innych zadań zgodnie z kompetencjami ustanowionymi przepisami szczególnymi.

§ 5

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem bursy w zakresie realizacji
  jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w bursie.

2a) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą
lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności wychowawczej i opiekuńczej placówki.
[7]

 1. Kompetencje rady pedagogicznej:
 2. zatwierdzanie planów pracy bursy;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. opiniowanie organizacji pracy, w tym zwłaszcza harmonogramu pracy wychowawców;
 6. opiniowanie projektu planu finansowego placówki;
 7. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 8. opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy mieszkańców bursy lub zawieszenia go w prawach wychowanka;
 10. opiniowanie podań o przyjęcie do bursy;
 11. podejmowanie decyzji w sprawie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar;
 12. opracowanie i uchwalenie statutu placówki oraz dokonywanie w nim zmian;
 13. występowanie do organu prowadzącego bursę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;
 14. opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.
  1. Szczegółowe zasady i zakres działalności organu bursy, o którym mowa w § 5określa regulamin rady pedagogicznej (załącznik nr 1).

§ 6

 1. W bursie działa samorząd wychowanków.
 2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie bursy.
 3. Kompetencje samorządu wychowanków:
 4. współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej bursy;
 5. koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy;
 6. przedstawianie propozycji zmian w regulaminie oraz opiniowanie zmian;
 7. przedstawianie propozycji i wniosków do zmiany zapisów statutowych oraz opiniowanie zmian;
 8. organizowanie życia kulturalnego, oświatowego, sportowego i rozrywkowego w porozumieniu z opiekunem samorządu i za zgodą wychowawcy odpowiedzialnego za daną sferę działalności;
 9. organizowanie po uzgodnieniu z opiekunem samorządu lub dyrektorem bursy prac gospodarczych na rzecz bursy;
 10. zgłaszanie do dyrektora bursy lub opiekuna samorządu uwag i wniosków
  w sprawie bieżących przejawów życia bursy;
 11. opiniowanie decyzji o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków bursy;
 12. wnoszenie uwag do opinii wychowawców o młodzieży;

10)  wybór wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu wychowanków i regulamin wyborów przewodniczącego samorządu wychowanków (załączniki nr 2, 3).

§ 7

uchylony[8]

§ 8

Zasady współdziałania organów bursy:

 1. każdy z organów bursy ma prawo do działania i podejmowania decyzji
  w granicach własnych kompetencji;
 2. regulaminy organów bursy nie są sprzeczne z niniejszym statutem;
 3. zobowiązanie organów bursy do wzajemnego respektowania przynależnych im kompetencji i wymiany informacji o planowanych działaniach oraz podjętych decyzjach.

W przypadku zaistnienia sporu między organami zespołu określa się następujące sposoby jego rozwiązania:

 1. dyrektor powołuje Zespół Mediacyjny, w skład którego wchodzi Pełnomocnik każdego organu wyznaczony przez ten organ;
 2. dyrektor jako organ jednoosobowy wyznacza swego przedstawiciela będącego nauczycielem;
 3. pracami zespołu, o którym mowa w pkt 1 kieruje i jest jego Przewodniczącym przedstawiciel organu nie będącego stroną w sporze;
 4. przewodniczącego wybierają wszyscy członkowie Zespołu Mediacyjnego
  w drodze głosowania jawnego;
 5. Zespół Mediacyjny dokonuje analizy przedmiotu sporu i wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów
  przy obecności wszystkich jej członków;
 6. Uchwała Zespołu Mediacyjnego, o której mowa w pkt 5 jest wiążąca dla stron sporu;
 7. spory powinny być rozstrzygane w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od ich powstania.
 1. uchylony[9]
 2. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest w realizacji swych zadań statutowych zasięgnąć opinii samorządu wychowanków, w szczególności zaś
  w następujących sprawach:
 3. ustalenie aktualnych priorytetów w zakresie realizacji potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i rozwojowych młodzieży;
 4. wyrażenia opinii dotyczących wychowanków;
 5. w sprawie ustalania i wprowadzania zmian w obowiązujących regulaminach placówki;
 6. w sprawie całokształtu poczynań placówki w zakresie organizacji opieki
  i wychowania.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja bursy z uwzględnieniem organizacji zajęć dla wychowanków.

 1. Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich
  i zimowych.
 2. Terminy ferii letnich i zimowych, rozpoczynania i kończenia zajęć, przerw świątecznych bursy ustala się zgodnie z przepisami w sprawach organizacji roku szkolnego.

2a. Bursa zapewnia opiekę wychowawczą na czas przebywania młodzieży
w placówce.[10]

 1. uchylony[11]
 2. W bursie organizuje się opiekę w porze nocnej sprawowaną przez wychowawcę.
 3. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba nie będąca nauczycielem wyznaczona przez dyrektora.
 4. Podstawowymi formami działalności opiekuńczo – wychowawczej bursy są: zajęcia prowadzone w grupach wychowawczych, praca indywidualna
  z wychowankiem, zajęcia w ramach sekcji działających w bursie, imprezy okolicznościowe i uroczystości.
 5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w bursie określa arkusz organizacyjny bursy.
 6. Arkusz organizacji bursy opracowuje dyrektor, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 7. W arkuszu organizacji bursy zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników bursy, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół.

10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.

11. Rozkład dnia w bursie uwzględnia czas przeznaczony na naukę, odpoczynek, spożywanie posiłków, czynności higieniczno-porządkowe i zajęcia wychowawcze (załącznik nr 6).

12. Praca wychowawcza w bursie prowadzona jest w grupach wychowawczych.

13. Podziału wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje dyrektor
we współpracy z wychowawcami.

14. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa dyrektor
w uzgodnieniu z organem prowadzącym bursę.[12]

15. Wymiar zajęć opiekuńczo – wychowawczych z jedną grupą wychowawczą
w bursie określa tygodniowy plan zajęć, opracowany przez dyrektora bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym bursę.[13]

16. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca, który organizuje w niej pracę opiekuńczo- wychowawczą w oparciu o plan pracy opracowany przy współpracy wychowanków uwzględniając ich potrzeby
i zainteresowania.

17. Działalność placówki może być wspierana świadczeniami wolontariuszy
na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

18. W bursie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności wychowawczej i opiekuńczej bursy.

19. Zadania statutowe placówki realizowane są w oparciu o opracowany system zintegrowanych działań diagnostycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

20. System, o którym mowa, obejmuje:

 1. naukę własną wychowanka;
 2. zajęcia wychowawcze, samorządowe, samoobsługowe i opiekuńcze;
 3. zajęcia kulturotwórcze i w ramach sekcji samorządu;
 4. pracę na rzecz placówki i środowiska;
 5. doraźne zajęcia specjalistyczne o charakterze psychokorekcyjnym
  i socjoterapeutycznym.

21. Nauka wychowanków odbywa się w stałym czasie, wyznaczonym rozkładem dnia, a szczegółową jej organizację określa regulamin nauki własnej
(załącznik nr 8).

§ 12

 1. W bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, do zadań którego należy:
 2. diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków;
 3. opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny;
 4. dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych;
 5. doskonalenie metod pracy wychowawczej.
  1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
  2. dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
  3. wychowawca grupy wychowawczej;
  4. w miarę potrzeb i możliwości – pedagog lub psycholog oraz inni specjaliści.

ROZDZIAŁ V

Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników bursy

 1. W bursie zatrudnia się:
 2. pracowników pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. pracowników administracyjno – ekonomicznych;
 4. pracowników obsługowych.
  1. Pracownikami pedagogicznymi są: dyrektor i wychowawcy.
  2. Wychowawca bursy sprawuje bezpośrednią opiekę nad powierzoną mu grupą wychowawczą, organizuje środowisko wychowawcze powierzonej mu młodzieży
   i jest całkowicie odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy z grupą wychowawczą.
  3. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:
  4. uczestnictwo w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu oraz specyfiki pracy bursy;
  5. systematyczna diagnostyka wychowawcza prowadząca do możliwie wszechstronnego rozpoznania potrzeb opiekuńczych i rozwojowych wychowanków w celu właściwego programowania poczynań opiekuńczych
   i wychowawczych zmierzających do stymulowania rozwoju psychicznego wychowanków;
  6. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, wspomaganie uzdolnień
   i rozwijanie zainteresowań oraz pozytywnych cech osobowości wychowanków;
  7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
  8. przestrzeganie zaleceń lekarza oraz specjalistycznych poradni w stosunku
   do wychowanków;
  9. egzekwowanie od wychowanków postanowień niniejszego statutu, szczególnie w części ich dotyczącej;
  10. współpraca ze służbami ekonomiczno – gospodarczymi bursy w celu usprawnienia planowania i organizacji wyżywienia wychowanków
   oraz zapewnienia właściwych warunków bytowych w bursie;
  11. systematyczna współpraca z domem rodzinnym i w razie potrzeb
   ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych;
  12. stała troska o doskonalenie własnego warsztatu zawodowego, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

10)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11)  troska i dbałość o pomoce dydaktyczne i wyposażenie bursy;

12)  przestrzeganie zasad bhp;

13)  przestrzeganie dyscypliny pracy;

14)  wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora zadań, zgodnie
z rodzajem umówionej pracy.

 1. Stanowiska pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi tworzy dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Pracownicy administracji i obsługi realizują zadania zgodnie z rodzajem umówionej pracy.
 3. Szczegółowe zdania pracowników administracji i obsługi określają ustalone przez dyrektora zakresy czynności.
 4. Do ogólnych zadań pracowników administracyjno – ekonomicznych należy:
 5. dokonywanie czynności kancelaryjnych;
 6. obsługa ekonomiczna bursy;
 7. wykonywanie czynności zleconych przez dyrekcję.
  1. Do podstawowych zadań intendenta należy:
  2. zaopatrzenie bursy w artykuły żywieniowe i przekazanie ich do magazynu spożywczego;
  3. ustalanie wspólnie z kucharką jadłospisów z uwzględnieniem zasad żywienia
   i przestrzegania ich realizacji.
   1. Do ogólnych zadań magazyniera należy:
   2. przyjmowanie artykułów spożywczych oraz przemysłowych do magazynu;
   3. przechowywanie otrzymanych artykułów zgodnie z obowiązującymi normami
    i przepisami.
    1. Pracownicy obsługowi bursy :
    2. zapewniają realizacje zadań statutowych placówki w zakresie zapewnienia właściwych pod względem higieniczno – sanitarnym i zdrowotnym warunków bytowych wychowanków;
    3. we współpracy z pracownikami administracyjno – ekonomicznymi organizują żywienie młodzieży zgodnie z aktualnymi normami sanitarnymi;
    4. utrzymują budynek w stałej funkcjonalności dokonując w nim niezbędnych czynności konserwatorskich, higieniczno – porządkowych, gospodarczych;
    5. zabezpieczają bezawaryjną pracę urządzeń oraz właściwy stan techniczny pomieszczeń w obiekcie według obowiązujących norm bhp i p.poż.

ROZDZIAŁ VI

Stanowiska kierownicze w bursie

§ 15

uchylony[14]

§ 15a[15]

 1. W bursie zatrudnia się na stanowisku kierowniczym urzędniczym głównego księgowego.
 2. Szczegółowe zadania głównego księgowego określa ustalony
  przez dyrektora zakres czynności.

ROZDZIAŁ VII

Warunki pobytu w bursie

§ 16

 1. Dla realizacji celów statutowych bursa zapewnia możliwość korzystania z:
 2. pokoi mieszkalnych;
 3. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 4. stołówki;
 5. świetlic na każdej kondygnacji;
 6. sali komputerowej z dostępem do Internetu;
 7. sali rekreacyjnej.
  1. uchylony [16]
  2. Z biblioteki mogą korzystać wychowankowie, wychowawcy oraz pracownicy.
  3. Zadania biblioteki:
   1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
   2. gromadzenie zbiorów zgodnie potrzebami bursy;
   3. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   4. organizowanie różnych form inspiracji czytelniczej oraz działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną;
   5. opracowywanie analiz stanu czytelnictwa;

f) realizowanie innych zadań, zleconych przez dyrektora.

§ 17

 1. Bursa zapewnia wychowankom możliwość całodziennego wyżywienia w stołówce z wyłączeniem dni świątecznych poprzedzających dzień nauki lub innych dni wolnych przed dniem zajęć w szkole.
 2. Rodzice wychowanków przebywających w bursie wnoszą opłatę za:
 3. posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie;
 1. zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50 % kosztu utrzymania miejsca;
  do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.
  1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w bursie, a także termin i sposób jej wnoszenia ustala organ prowadzący placówkę.[17]

3a.Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.[18]

 1. uchylony[19]
 2. Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty, o których mowa w pkt 2 należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.
 3. Organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat,
  o których mowa w pkt 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. uchylony[20]

§ 18

 1. Bursa zapewnia wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej poprzez:
 2. całodobową opiekę wychowawczą;
 3. szkolenia pracowników bursy w zakresie stosowania przepisów bhp i p.poż.;
 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na ogólnych spotkaniach z wychowankami oraz w grupach wychowawczych;
 5. stały kontakt z instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa,
  tj. policją, strażą miejską, strażą pożarną;
 6. współpracę z pedagogami szkolnymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego;
 7. realizację zadań programu wychowawczego i programu profilaktycznego placówki;
 8. bieżące przeglądy stanu technicznego budynku przez jednostki kontrolujące: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną, Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy i inne oraz realizowanie na bieżąco zaleceń pokontrolnych;
 9. współpracę z rodzicami w zakresie działań prozdrowotnych i interwencyjnych;
 10. określenie i stosowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i narkotykami
  (załącznik nr 4).
  1. Dyrektor powierza jednemu z nauczycieli funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa.[21]
  2. Do szczegółowych zadań koordynatora należy:
   1. inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów bursy;
   2. analizowanie potrzeb placówki w zakresie poprawy bezpieczeństwa
    oraz wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów wychowawczych promujących bezpieczeństwo;
   3. ocenianie stanu bezpieczeństwa placówki i przedstawianie wniosków
    na posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej oraz wnioskowanie
    o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy bursy;
   4. dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
   5. koordynowanie realizacji zadań statutowych bursy dotyczących profilaktyki;
   6. podejmowanie działań mających na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.[22]

ROZDZIAŁ VIII

Zakres pomocy wychowankom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi

§ 19

Bursa pomaga wychowankom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy i wychowania poprzez:

 1. organizowanie zajęć profilaktyczno- wychowawczych i resocjalizacyjnych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 2. realizację zaleceń instytucji wymienionej w pkt 1;
 3. wspomagania w zakresie nabywania umiejętności życiowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym;
 4. wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej;
 5. pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej uwzględniając możliwości i zainteresowania wychowanków;
 6. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu.

ROZDZIAŁ IX

Zasady rekrutacji wychowanków do bursy

§ 20

 1. Rekrutacja do bursy odbywa się na podstawie pisemnych podań złożonych
  w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
 2. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są wychowankowie:
 3. będący w trudnej sytuacji materialnej;
 4. wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
  i wychowania;
 5. kontynuujący naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w bursie;
 6. pochodzący z rodzin niepełnych i zastępczych;
 7. mieszkający w miejscowościach, z których regularne dojazdy do szkoły
  są niemożliwe.
  1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie przyjęciu lub przyjęciu warunkowym wychowanka, który w poprzednich latach rażąco naruszył statut bursy.
  2. Uczniowi, który nie został przyjęty do bursy przysługuje prawo odwołania
   do dyrektora placówki.
  3. Szczegółowe zasady rekrutacji do bursy określa regulamin przyjmowania wychowanków do bursy (załącznik nr 9).

ROZDZIAŁ X

Prawa i obowiązki wychowanka. Rodzaje nagród i kar.

§ 21

 1. W bursie przestrzega się wszystkich praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka:
 2. prawa do życia i rozwoju;
 3. prawa do wychowania w rodzinie;
 4. prawa do nazwiska;
 5. prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania;
 6. prawa do prywatności;
 7. prawa do tajemnicy korespondencji;
 8. prawa do wypowiedzi;
 9. prawa do nauki;
 10. prawa do życia bez przemocy;

10)  prawa do stowarzyszania się;

11)  prawa do poszanowania godności;

12)  prawa do równości.

 1. Oprócz wymienionych w ust. 1 wychowanek ma prawo do:
 2. korzystania z miejsca w pokoju sypialnym zgodnie z obowiązującymi normami;
 3. korzystania z ogólnych pomieszczeń, urządzeń bursy i wszelkiego wyposażenia przeznaczonego dla młodzieży;
 4. korzystania z niezbędnych pomocy do nauki (lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, atlasy);
 5. otrzymywania wyżywienia według obowiązujących stawek finansowych i norm żywieniowych;
 6. udziału w zajęciach organizowanych przez bursę;
 7. uczestniczenia w życiu społecznym bursy i szkoły oraz w pracy samorządu;
 8. opuszczanie bursy w dniach nauki w godzinach przewidzianych rozkładem zajęć, po uprzednim zwolnieniu się u wychowawcy i dokonaniu wpisu
  w zeszycie wyjść;
 9. wyjścia z bursy w godzinach nieprzewidzianych rozkładem dnia oraz wyjazdów z bursy po uprzednim uzyskaniu zwolnienia u wychowawcy grupy lub dyrektora bursy;
 10. odwiedzin członków rodziny i znajomych przy zachowaniu odpowiednich przepisów porządkowych obowiązujących w bursie;

10)  swobodnego dysponowanie czasem wolnym;

11)  uczestniczenia w imprezach w ramach działalności samorządowych;

12)  korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych bursy służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;

13)  współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych bursy;

14)  korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w bursie;

15)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym;

16)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia bursy, a także światopoglądowych i religijnych z poszanowaniem przekonań innych;

17)  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.

 1. W przypadku naruszenia praw wychowanka wychowanek lub jego rodzic mają prawo złożyć skargę na piśmie do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy.
 2. Skarga nie może być przedłożona po upływie 7 dni od momentu zaistnienia zdarzenia, w wyniku którego naruszono prawa wychowanka.
 3. Dyrektor rozpatruje wniesioną skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Rozpatrzenie przez dyrektora skargi wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej.
 5. Podjęta przez dyrektora decyzja jest ostateczna.
 6. Dyrektor powiadamia na piśmie wnoszącego skargę o sposobie załatwienia sprawy.

§ 22

Wychowanek ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień zawartych w statucie bursy i stosownych regulaminach;
 2. dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny;
 3. swoim postępowaniem dawać wyraz dbałości o dobre imię i honor bursy;
 4. utrzymywać w należytym porządku i estetyce pomieszczenia mieszkalne;
 5. szanować meble, sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu bursy:

a) przekazać je w stanie używalności na zakończenie pobytu w bursie
w danym roku szkolnym,

b) ponieść odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt;

 1. dbać o wysoki poziom swojej kultury osobistej, z szacunkiem odnosić się do wychowawców i pracowników bursy, stosować właściwe zasady współżycia koleżeńskiego, przestrzegać kultury języka ojczystego i właściwego zachowania się w każdej sytuacji;
 2. przestrzegać obowiązującego porządku dnia, a zwłaszcza godzin powrotu
  do bursy, pory posiłków oraz ciszy nocnej;
 3. w pełni podporządkować się zleceniom zawartym w regulaminie nauki własnej;
 4. systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, starannie i samodzielnie wykonywać prace domowe, pogłębiać i poszerzać zdobytą wiedzę;

10)  pracować nad doskonaleniem własnej osobowości oraz pomagać
we właściwym kształtowaniu jej przez innych;

11)  wnosić własny wkład w organizację życia bursy przez solidne wykonywanie dyżurów, uczestnictwo w imprezach oraz pełnienie powierzonych funkcji;

12)  systematycznie uiszczać miesięczne opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie;

13)  wykonywać polecenia wychowawców i przedstawicieli samorządu;

14)  bezwzględnie stosować się do obowiązujących w bursie przepisów bhpi p/poż;

15)  współudziału w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze.

§ 23

 1. W sprawie wytypowania wychowanków do nagród decyzję podejmuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.
 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 zapada po zakończeniu I semestru i miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.
 3. Ustala się następujące formy nagród dla wychowanków:
 4. pochwała ustna udzielona przez wychowawcę na forum grupy wychowawczej;
 5. pochwała ustna udzielona przez dyrektora na ogólnym zebraniu wychowanków;
 6. list pochwalny do rodziców wychowanka;
 7. list pochwalny do macierzystych szkół wychowanków;
 8. nagrody rzeczowe w postaci książek, dyplomów i drobnych upominków;
 9. umieszczenie informacji o uczniu na tablicy prezentującej najlepszych wychowanków bursy;
 10. bezpłatne uczestnictwo wychowanka w imprezach turystyczno- krajoznawczych;
 11. korzystanie z ofert radomszczańskich placówek kulturalnych
  na preferencyjnych warunkach poprzez częściowe lub całkowite zwolnienie wychowanka z kosztów zakupu biletów wstępu.

§ 24

 1. Nieprzestrzeganie statutu bursy skutkuje nałożeniem kary narastającej odpowiednio do przewinienia i ilości przewinień.
 2. Ustanawia się następujące rodzaje kar stosowanych wobec wychowanków:
 3. upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę;
 4. upomnienie na forum grupy;
 5. upomnienie udzielone przez dyrektora;
 6. nagana udzielona przez dyrektora;
 7. wykluczenie wychowanka z udziału w imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowych;
 8. uchylony;[23]
 9. przydzielenie dodatkowych dyżurów i prac na rzecz bursy.
  1. Tryb odwoływania się od kary:
  2. wychowanek lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od nałożonej kary;
  3. odwołanie składa się na piśmie do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy w terminie 7 dni od nałożenia kary;
  4. odwołanie rozpatruje dyrektor, po zasięgnięciu opinii wychowawcy;
  5. dyrektor podejmuje decyzję o uznaniu zasadności złożonego odwołania bądź odrzuca odwołanie;
  6. dyrektor wydaje decyzję na piśmie w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania;
  7. odrzucenie odwołania jest równoznaczne z utrzymaniem kary w mocy;
  8. podjęta przez dyrektora decyzja jest ostateczna.
   1. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż sześć miesięcy), jeżeli wychowanek otrzyma poręczenie samorządu wychowanków.
   2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu wychowanka.

§ 25

 1. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić wychowanka z listy wychowanków.
 1. Skreślenie wychowanka z listy wychowanków następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.
 2. Ustala się następujące przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków:
 3. nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu na terenie placówki;
 4. przebywanie w bursie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 5. posiadanie oraz rozprowadzania środków psychoaktywnych i nakłanianie innych uczniów do ich zażywania;
 6. świadome i systematyczne naruszanie postanowień statutu placówki
  i obowiązujących regulaminów;
 7. powtarzające się przypadki nagannego zachowania wychowanka w czasie pobytu w bursie oraz podczas zajęć organizowanych poza placówką polegające na :
  1. stosowaniu przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych uczniów
   lub pracowników zespołu,
  2. posługiwaniu się wulgaryzmami,
  3. przywłaszczaniu lub niszczeniu cudzej własności,
  4. zaborze lub niszczeniu mienia placówki,
  5. lekceważeniu poleceń wychowawców;
  6. nieusprawiedliwione nagminne nieuczęszczanie na zajęcia szkolne lub zajęcia praktycznej nauki zawodu;
  7. stwarzanie niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu własnemu i innych mieszkańców placówki;
  8. prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji;
  9. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

10)  nie wywiązywanie się z obowiązku opłaty z tytułu zakwaterowania w bursie.

 1. Skreślenie wychowanka z listy wychowanków następuje zgodnie z tokiem postępowania określonym w załączniku nr 10.
 2. Wychowanek, który na podstawie uchwały rady pedagogicznej został skreślony
  z listy wychowanków ma prawo odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty
  za pośrednictwem dyrektora.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez bursę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Bursa jest jednostką budżetową.
 1. Bursa może uzyskiwać środki finansowe z tytułu działalności usługowej
  oraz z innych źródeł określonych w przepisach o finansach publicznych.
 2. Wszelkie zmiany do niniejszego statutu uchwala rada pedagogiczna i wysyła
  do organu prowadzącego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty celem sprawdzenia zgodności z prawem.
 3. Upoważnia się dyrektora do opracowania i opublikowania tekstu ujednoliconego statutu po jego pięciu nowelizacjach.[24]
 4. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania niniejszego statutu rozstrzyga dyrektor.

Załącznik nr 1

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU

 1. Rada jest kolegialnym organem bursy realizującym zadania wynikające
  ze statutu bursy. Rada – w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje i wnioskuje
  w sprawach związanych z działalnością wychowawczą, opiekuńczą
  i organizacyjną bursy szkolnej.
 2. W skład Rady Pedagogicznej bursy wchodzą:
  1. dyrektor bursy jako przewodniczący,
  2. pracownicy pedagogiczni bursy jako członkowie.
  3. W zebraniach Rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – zaproszeni w imieniu rady poprzez
   jej przewodniczącego:
   1. nauczyciele ze szkół, do których uczęszczają wychowankowie bursy,
   2. współpracujący z bursą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
   3. przedstawiciele Samorządu Wychowanków,
   4. rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków,
   5. pracownicy ekonomiczni, administracyjni, obsługi bursy.
   6. Działalność Rady Pedagogicznej obejmuje:
    1. planowanie i organizację pracy wychowawczej i opiekuńczej,
    2. okresowe i roczne analizowanie wyników w nauce wychowanków bursy, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy bursy,
    3. kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
    4. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,
    5. współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanków i szkołami, do których uczęszczają wychowankowie bursy.
    6. Rada Pedagogiczna zatwierdza:
     1. roczny plan pracy wychowawczej i opiekuńczej bursy,
     2. wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,
     3. wnioski w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz kar,
     4. założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia,
     5. regulaminy o charakterze wewnętrznym.
     6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
      1. organizację pracy bursy,
      2. plan wykorzystania środków finansowych,
      3. wnioski o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród, innych form uznania,
      4. propozycje przydziału wychowawcom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu wychowawczego i opiekuńczego
       w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
      5. kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w bursie.
      6. Rada Pedagogiczna ma prawo do:
       1. występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia oddziaływań wychowawczej,
       2. podjęcia uchwały w sprawie skreślenia wychowanka z listy mieszkańców bursy.
       3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego bursę o odwołanie dyrektora z funkcji.
       4. Rada Pedagogiczna uchwala statut bursy.
       5. Dyrektor bursy, jako przewodniczący rady pedagogicznej, ma prawo do:
        1. zwoływania zebrania rady pedagogicznej,
        2. przekazywania w uzasadnionych przypadkach upoważnienia przewodniczącego rady pedagogicznej innemu członkowi rady,
        3. zwalniania w uzasadnionych przypadkach członka rady pedagogicznej
         z obecności na zebraniu plenarnym,
        4. Dyrektor bursy jako przewodniczący rady pedagogicznej ma obowiązki:
         1. tworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych bursy,
         2. opracowywać projekty tematyki zebrań rady pedagogicznej na dany rok szkolny, uwzględniając propozycje członków Rady Pedagogicznej,
         3. udostępniać członkom Rady Pedagogicznej materiały dotyczące spraw, które mają być przedmiotem obrad,
         4. przedstawiać uzasadnione stanowisko kierownictwa bursy i władz oświatowych w sprawach rozpatrywanych przez Radę Pedagogiczną,
         5. składać Radzie Pedagogicznej sprawozdania z wykonania podjętych
          przez nią uchwał,
         6. informować Radę Pedagogiczną o wydanych przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania bursy i poddawać je analizie na zebraniach plenarnych celem ustalenia trybu i form ich realizacji przez bursę.
         7. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:
          1. przedstawiać swoje stanowisko na zebraniach Rady Pedagogicznej
           w sprawie zarządzania wewnętrznego bursy,
          2. wnioskować o zmianę lub uzupełnienie protokołu, a w przypadku gdy
           jego wniosek nie uzyska poparcia większości członków Rady Pedagogicznej, może żądać odnotowania swego stanowiska w protokóle,
          3. zgłaszać zastrzeżenia do postanowień uchwały podjętej wbrew
           jego przekonaniom oraz zażądać odnotowania tego protokóle i skierowania
           do jednostki administracyjnej oświaty w celu rozpatrzenia i zajęcia stanowiska.
          4. Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek:
           1. brać czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz komisjach, do których został powołany,
           2. wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami nawet, kiedy zgłosił swoje zastrzeżenia do ich treści,
           3. przestrzegać wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
           4. przyczyniać się do utrzymania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad Rady Pedagogicznej,
           5. współtworzyć atmosferę życzliwości, wzajemnego zaufania, koleżeństwa
            i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej,
           6. składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z wykonania przydzielonych mu zadań,
           7. przestrzegać tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.
           8. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem bursy:
            1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach,
            2. zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie wolnym od zajęć.
            3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu administracji oświatowej nadzorującego pracę bursy lub co najmniej
             ½ członków rady pedagogicznej.
            4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności
             co najmniej 1/2 jej członków. Uchwały Rady Pedagogicznej muszą być zgodne
             z podstawami prawnymi systemu oświaty w Rzeczpospolitej Polskiej.
             1. Rada Pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeby, stałe lub doraźne komisje:

–         likwidacyjną

–         socjalną

–         do kontroli prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich

–         planu pracy opiekuńczo-wychowawczej bursy

–         aktualizacji regulaminów wewnętrznych

 1. działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności bursy i pracy wychowawców,
 2. pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę Pedagogiczną lub komisję na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 3. komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swej pracy, formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

–         Skład osobowy komisji, zakres i czas ich działania ustala Rada Pedagogiczna na zebraniu plenarnym.

 1. Zebrania rady są protokołowane. Protokół sporządza się w księdze protokołów rady.[25]

18a. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się w edytorze tekstów   WORD , tabele sporządza się w EXCELU, czcionką Arial 12
w formie elektronicznej, marginesy 2,5 cm, odstępy pojedyncze, wyjustowanie, wydruki gromadzi się w księdze protokołów. [26]

 1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolanci. Protokół sporządza się czytelnie, bez poprawek.[27]

19a. Członkowie rady składający sprawozdania i wnioski są zobowiązani
w terminie dwóch dni od daty zebrania dostarczyć treść swoich wystąpień protokolantowi zebrania w formie elektronicznej. [28]

19b. Protokolantami są kolejno członkowie rady, wg listy alfabetycznej. [29]

19c. Protokół sporządza się  w terminie 7 dni od daty posiedzenia rady pedagogicznej. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są
w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się
z jego treścią i zgłoszenia pisemnie ewentualnych poprawek przewodniczącemu.[30]

19d. Protokół z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej przyjmuje się
na następnym zebraniu.[31]

19e. Członkowie rady pedagogicznej obecni na posiedzeniu potwierdzają fakt zapoznania się z treścią protokołu, poprzez podpisanie się na liście obecności z kolejnej rady pedagogicznej, bez podawania daty
zapoznania się z treścią protokołu.[32]

19f. Przewodniczący zobowiązany jest do przekazania informacji o wpłynięciu uwag na kolejnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu
z kolejnego posiedzenia.[33]

 1. Podstawowym dokumentem rady pedagogicznej jest książka protokołów, którą tworzy się na zakończenie roku szkolnego. Na stronie pierwszej widnieje pieczęć placówki i adnotacja: Księga Protokołów Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych Bursa Szkolna Nr 1 w Radomsku. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą: „Księga zawiera….. stron i obejmuje okres rady pedagogicznej od dnia ….do dnia …”, a następnie przekazuje
  do zszycia w sposób trwały na koniec każdego roku szkolnego. Księga podlega archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami.[34]
 2. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie bursy jej wychowawcom, upoważnionym pracownikom zatrudnionym w organach nadzorujących bursę oraz upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających wychowawców bursy.
 3. Dyrektor bursy realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. Dyrektor bursy zawiesza uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku jej niezgodności z obowiązującym prawem.
 5. O zawieszeniu Uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor bursy niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym bursę uchwala uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
  z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z analizą wyników nauczania i zachowania wychowanek(ów), po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego bursę.
 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu bursy albo jego zmian.
 8. Wychowawcy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych
  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także wychowawców i innych pracowników bursy.

Załącznik nr 2

                        REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

                           BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU

 1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w bursie tworzą Samorząd Wychowanków.
 2. Podstawowym ogniwem Samorządu Wychowanków jest grupa wychowawcza.
 3. Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie Zarząd Samorządu grupy, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i dwóch członków.
 4. Zarząd Samorządu grupy wybierany jest w wyborach jawnych, bezpośrednich
  na początku każdego roku szkolnego na okres jednego roku.
 5. Zarząd Samorządu grupy realizuje zadania określone statutem bursy,
  a w szczególności zadania służące:
  1. udzielaniu wzajemnej pomocy w nauce;
  2. organizowaniu życia kulturalnego członków grupy w bursie;
  3. utrzymywaniu czystości, porządku i estetyki w pomieszczeniach grupy, kształtowaniu nawyków higieniczno-sanitarnych i porządkowych;
  4. przestrzeganiu regulaminu bursy, zwłaszcza stosowania się do ogólnie uznanych norm współżycia, zachowania ciszy nocnej oraz podczas nauki własnej.

Ponadto do zadań Samorządu grupy należy:

 1. przydział członkom grupy stałych i doraźnych obowiązków oraz zadań służących usprawnieniu różnych dziedzin życia w placówce, zwłaszcza zaś zajęć samoobsługowych, dyżurów w stołówce, zajęć porządkowych i innych
 2. czuwanie nad rzetelnym wywiązaniem się członków grupy z obowiązków szkolnych, udział w zajęciach, wykonywanie prac domowych;
 3. rozpatrywanie wszelkich przejawów naruszania przez członków grupy norm współżycia społecznego;
 4. reprezentowanie opinii członków grupy wobec wychowawcy, zarządu bursy oraz dyrektora placówki.
 5. Pracą Samorządu Wychowanków kieruje Zarząd Samorządu Wychowanków.
 6. Zarząd Samorządu Wychowanków jest wybierany na początku każdego roku szkolnego, na okres jednego roku (najpóźniej do 30 października).
 7. Wybory przewodniczącego Zarządu Samorządu Wychowanków oraz wybory

       do samorządów grup odbywają się na zasadach demokratycznych przez ogólne

       zebranie samorządów grup.

 1. Do zadań Zarządu Samorządu Wychowanków przede wszystkim należy:
  1. współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz gospodarczej bursy;
  2. koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy;
  3. poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie
   nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków;
  4. dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej w bursie;
  5. reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie bursy;
  6. organizowanie i ocena współzawodnictwa pomiędzy grupami wychowawczymi;
  7. występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną
   na rzecz bursy.
 2. W skład Zarządu Samorządu Wychowanków może być w ciągu roku wymieniany lub uzupełniany w szczególnych przypadkach:
  1. gdy członek zarządu rezygnuje z pobytu w bursie;
  2. gdy członek zarządu nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań
   i obowiązków;
  3. na osobistą prośbę członka zarządu;
  4. w przypadku niepowodzeń szkolnych (kłopotów z nauką) członka zarządu;
  5. gdy członek zarządu nie przestrzega regulaminu bursy.
 3. Decyzja w sprawie wymiany lub uzupełnienia składu Zarządu Samorządu Wychowanków zapada na zebraniu delegatów poszczególnych grup na wniosek Rady Pedagogicznej, wychowanków bursy lub członka zarządu.
 4. Zarząd Samorządu Wychowanków konsultuje i uzgadnia program swej działalności z opiekunem samorządu oraz dyrektorem bursy i pod koniec każdego semestru przedstawia sprawozdanie ze swej działalności.
 5. Podział zadań Zarządu Samorządu Wychowanków.

       Zadania przewodniczącego Zarządu Samorządu Wychowanków:

 1. koordynowanie prac Zarządu Samorządu i powołanych przez zarząd sekcji;
 2. sprawowanie ogólnej pieczy nad wypełnianiem obowiązków przez pozostałych członków Zarządu Samorządu;
 3. przedstawianie sprawozdań z działalności Zarządu Samorządu ogółowi wychowanków oraz Radzie Pedagogicznej;
 4. reprezentowanie wychowanków bursy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 5. Zastępca przewodniczącego jest zobowiązany do pomocy przewodniczącemu
  w realizacji jego zadań.
 6. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zarządu Samorządu Wychowanków obowiązki jego przyjmuje zastępca przewodniczącego.
 7. Zadania sekretarza Zarządu Samorządu Wychowanków:
  1. prowadzenie dokumentacji samorządu;
  2. prowadzenie kroniki bursy.
 8. Zadania skarbnika Zarządu Samorządu Wychowanków:
  1. opieka nad budżetem samorządu;
  2. zbieranie składek;
  3. przedstawianie półrocznego sprawozdania z gospodarki finansowej samorządu.
 9. Zarząd Samorządu dysponuje budżetem. Pieniądze pochodzą z dobrowolnych składek wychowanków bursy. Wysokość ich określa zarząd w porozumieniu
  z delegatami poszczególnych grup.
 10. Dokumentacja prowadzona przez Zarząd Samorządu Wychowanków:
  1. plan pracy;
  2. teczka ze sprawozdaniami półrocznymi z działalności samorządu;
  3. kronika bursy.
 11. Zarząd Samorządu Wychowanków tworzy stałe sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie:
  1. sekcję nauki;
  2. sekcję zdrowia;
  3. sekcję gospodarczą;
  4. sekcję kulturalno-rozrywkową.
 12. Do zadań sekcji nauki należy:
  1. organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom mającym kłopoty w nauce;
  2. wytypowanie wychowanków, którzy udzielać będą pomocy z poszczególnych przedmiotów (dobrowolne zgłaszanie się wychowanków);
  3. prowadzenie gazetki ściennej ilustrującej pracę sekcji działających w bursie;
  4. okresowe dokonywanie analizy wyników nauczania poszczególnych wychowanków, wykonywanie listy wyróżniających się w nauce (mających średnią ocen pow. 4,0);
  5. opieka nad świetlicą;
  6. informowanie wychowanków o ciekawych programach telewizyjnych oraz
   o spektaklach teatralnych w pobliskich teatrach (Częstochowa, Łódź);
  7. dostarczanie do bursy codziennej prasy;
  8. współpraca w prowadzeniu kroniki bursy.
 13. Do zadań sekcji zdrowia należy:
  1. sprawowanie nadzoru nad właściwym stanem sanitarno-higienicznym;
  2. organizacja konkursu czystości;
  3. zaopatrywanie w podstawowe środki pierwszej pomocy podręcznej apteczki znajdującej się w bursie;
  4. szerzenie oświaty zdrowotnej;
  5. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej (organizowanie spotkań
   z lekarzami, prawnikiem, wykorzystywanie środków audiowizualnych
   dla ilustracji wykładów i pogadanek);
  6. dbanie o właściwy rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży.
 14. Zadania sekcji kulturalno-rozrywkowej:
  1. organizowanie okolicznościowych imprez na terenie bursy;
  2. organizowanie wyjazdów do teatru i zbiorowych wyjść do kina, muzeum,
   na ciekawe wystawy;
  3. współpraca z różnymi placówkami kulturalnymi na terenie Radomska (Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury, bibliotekami);
  4. prowadzenie filmowego klubu dyskusyjnego;
  5. zachęcanie młodzieży do oglądania programów poświęconych różnym zagadnieniom kultury w telewizji.
 15. Do zadań sekcji gospodarczej należy:
  1. dbanie o porządek terenu wokół bursy;
  2. organizowanie prac społecznie – użytecznych na rzecz bursy;
  3. dokonywanie drobnych napraw w salach pod opieką konserwatora zatrudnionego w bursie;
  4. wdrażanie wychowanków do dbałości o mienie placówki.
 16. Wszystkie sekcje działające na terenie bursy ściśle współdziałają ze sobą,
  ich opiekunami są wychowawcy wytypowani przez dyrektora bursy
  i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.
 17. Każda sekcja posiada swój wewnętrzny plan pracy, a ponadto pod koniec każdego semestru składa sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Samorządu Wychowanków.
 18. Zmiany w regulaminie Zarządu Samorządu Wychowanków dokonuje wspólna komisja Rady Pedagogicznej i Zarządu Samorządu Wychowanków na wniosek Rady Pedagogicznej lub Zarządu.

Załącznik nr 3


REGULAMIN WYBORÓW

PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

BURSY SZKOLNEJ NR W RADOMSKU

 1. Kandydatem na przewodniczącego SW może być każda wychowanka lub każdy wychowanek bursy.
 2. Kandydat na kandydata na przewodniczącego SW musi przedstawić Komisji Wyborczej do dnia 15.X dane zawierające:

–         imię i nazwisko kandydata

–         grupę

–         listę co najmniej 15 osób (wychowanków bursy szkolnej) popierających kandydata

–         podpis wychowawcy grupy

2.1. Lista osób popierających kandydata musi zawierać imię i nazwisko, grupę własnoręczny podpis wychowanka popierającego kandydata.

2.2. Wychowanek naszej bursy może złożyć podpis tylko na jednej liście, tzn. może popierać tylko jednego kandydata.

 1. Komisją Wyborczą jest ustępujący ZSW z wyjątkiem osób, które kandydują
  na przewodniczącego w obecnych wyborach.
 2. Ostateczny skład komisji zostaje zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Samorządu Grup na pierwszym w roku szkolnym zebraniu roboczym.
 3. Kampania wyborcza rozpoczyna się na tydzień przed wyborami.
 4. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu października.
 5. Wybory są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne i obowiązkowe, tzn. każdy wychowanek obecny w bursie w dzień wyborów ma obowiązek oddać swój głos.
 6. Szczegółowy regulamin oddawania głosów.

8.1.Przewodniczący Samorządu Grupy lub osoba upoważniona przez Komisję Wyborczą rozdaje na zebraniu grupy każdemu wychowankowi karty
do głosowania.

8.2.Wychowanek oddaje swój głos tylko na jednego kandydata przez postawienie znaku X przy jego nazwisku.

 8.3. Wzór karty do głosowania:

KARTA GŁOSOWANIAKandydaci na przewodniczącego SWBursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku Abcdefgh Adam       □Jklłmnop Ewa                 □Rstuwyz Jan            □ 
 1. Wybory wygrywa ten kandydat, który otrzyma zwykła większość głosów.
 2. Przewodniczący elekt ma obowiązek od dnia 31 października przedstawić kandydatów do nowego ZSW.
 3. Skład ZSW po wcześniejszym przesłuchaniu kandydatów zostaje zatwierdzony absolutną większością głosów (50% +1) przez ogólne zebranie Samorządu Grup w pierwszym tygodniu listopada na inauguracyjnym posiedzeniu samorządu.
 4. W razie zatwierdzenia składu ZSW, OSW ustala termin i tryb ponownego przedstawienia kandydatów do ZSW.
 5. Od momentu wybrania nowego przewodniczącego do wybrania ZSW władzę wykonawczą SW pełni dotychczasowy ZSW.
 6. Nowy ZSW ma obowiązek w ciągu 10 dni opracować plan pracy SW bursy szkolnej.
 7. Plan pracy SW zatwierdza najpierw OZSW, a następnie przedstawiony zostaje dyrektorowi bursy do akceptacji.

 Załącznik nr 4

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA,ŻE WYCHOWANEK ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU
LUB INNEGO ŚRODKA ODURZAJACEGO.
 1. W przypadku podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego zostają zastosowane następujące kroki:
 2. Jeśli wychowanek jest niepełnoletni w pierwszej kolejności należy powiadomić rodziców oraz zobowiązać ich do natychmiastowego odebrania dziecka
  z Bursy. Jeśli rodzice odmawiają odebrania dziecka dyżurujący wychowawca powiadamia Policję o zaistnieniu takiego faktu oraz doprowadza do sytuacji,
  w której Policja będzie w stanie zbadać poziom alkoholu w organizmie wychowanka. Jeśli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza
  0,5 promila dziecko powinno zostać zbadane przez lekarza i on powinien stwierdzić, czy jego zdrowiu lub życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
 3. W przypadku gdy wychowanek jest pełnoletni należy niezwłocznie zawiadomić rodziców oraz zobowiązać ich do natychmiastowego przyjazdu po dziecko. Jeśli rodzice odmawiają przyjazdu dyżurujący wychowawca wzywa Policję. Po zbadaniu poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu wychowawca
  ma prawo żądać, aby Policja zabrała wychowanka i zapewniła mu bezpieczeństwo odwożąc do Izby Wytrzeźwień lub na Komendę Policji
  pozostawienie go tam do wytrzeźwienia, nie dłużej jednak niż 24 godziny.
O WSZYSTKICH DZIAŁANIACH WZGLĘDEM WYCHOWANKA PODEJRZEWANEGO O PRZEBYWANIE POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNEJ SUBSTANCJI ODURZAJĄCEJ NALEŻY POINFORMOWAĆ DYREKTORA PLACÓWKI.
 1. Postępowanie z wychowankiem – sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa
  1. W przypadku, gdy wychowawca posiada wiedzę, że jeden z podopiecznych jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora placówki.
  2. Jeśli istnieje taka konieczność wraz z Dyrektorem placówki zostaje podjęta decyzja o wezwaniu Policji.
  3. Ustala, jeśli to możliwe, okoliczności czynu i ewentualnych świadków.
  4. Powiadamia o zdarzeniu rodziców wychowanka.
  5. Wychowawca jeżeli jest to możliwe, stara się zabezpieczyć dowody przestępstwa, przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, a następnie przekazuje je Policji.
 1. Postępowanie z wychowankiem podejrzewanym o posiadanie substancji przypominającej narkotyk:
 2. W towarzystwie innej osoby dorosłej (wychowawcy, Dyrektora) ma prawo żądać, aby wychowanek przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby lub plecaka oraz kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenia.
 3. O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora placówki oraz rodziców
  i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa.
 4. Jeśli wychowanek odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości torby, wychowawca lub Dyrektor wzywa Policję, która przeszukuje odzież
  i przedmioty należące do wychowanka oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 5. Jeśli wychowanek dobrowolnie odda substancję, po odpowiednim zabezpieczeniu należy niezwłocznie oddać ją przedstawicielom Policji. Wcześniej wychowawca stara się ustalić w jaki sposób substancja ta trafiła w posiadanie wychowanka.

Załącznik nr 6

ROZKŁAD DNIA W BURSIE:

630 – 700            –          pobudka

600 – 800            –          śniadanie

730 – 800            –          wyjście do szkoły

800 – 1300           –          nauka własna i zajęcia wychowawcze dla młodzieży uczącej się             w godzinach popołudniowych

1200 – 1600         –          obiad, czas wolny niezorganizowany

1600 – 1800         –          obowiązkowa nauka własna

1800 – 1930         –          kolacja

1930 – 2100         –          zajęcia programowe

2100 – 2200         –          toaleta wieczorna, porządkowanie sal

2200 – 600           –          cisza nocna

Opuszczanie placówki za zgodą wychowawców w godzinach od 1800 do 2000
(2100 czas letni).

Odwiedziny w pokojach dziewcząt w godzinach 700 – 2000 pomijając godziny nauki własnej.

UWAGA! Przyjmowanie osób nie będących mieszkańcami placówki wyłącznie
za zgodą wychowawców do godz. 2000.

Załącznik nr 8

REGULAMIN

NAUKI WŁASNEJ

 1. Nauka własna w placówce trwa od godziny 16.00 do 18.00.
 2. Podczas nauki własnej wychowankowie mają obowiązek przebywać w swoich pokojach, a ich opuszczanie uzasadnione jest tylko uzyskaniem pomocy w nauce od wychowawcy, koleżanki lub kolegi oraz skorzystania z biblioteki.
 3. W pokojach powinna panować cisza i właściwa atmosfera sprzyjająca aktywnej pracy umysłowej.
 4. Uczniowie klas młodszych zobowiązani są do niewchodzenia do sal maturzystów.
 5. Zabronione jest przyjmowanie odwiedzin w pokojach osób z zewnątrz
  (za wyjątkiem rodziców)
 6. Podczas nauki własnej wychowankowie nie są zwalniani z bursy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody wychowawcy, wychowanek może opuścić placówkę.

                                                                                                    Załącznik nr 9

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA WYCHOWANKÓW DO BURSY

 1. Wychowanek ubiegający się o przyjęcie do bursy zobowiązany jest do złożenia podania wraz z załączonym kwestionariuszem dotyczącym danych osobowych. Gotowe druki pobiera w portierni placówki.
 2. Na podaniu powinno znajdować się potwierdzenie szkoły o pobieraniu nauki przez osobę składającą.
 3. Dokumenty w terminie wyznaczonym przez dyrektora ZPO-W składa się
  w pokoju nr 3 lub w portierni.
 4. O przyjęciu do bursy rozstrzyga dyrektor ZPO-W na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy przysługuje:
  1. uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły nie jest możliwy,
  2. uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku mieszkali
   w bursie,
  3. wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych korzystającym
   z opieki całkowitej oraz dzieciom mieszkającym w rodzinach zastępczych,
 6. osobom uczącym się w placówkach oświatowych podlegających Starostwu.
  1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w przypadkach szczególnie uzasadnionych może przyjąć ucznia zamieszkałego w miejscowości będącej siedzibą placówki.
  2. Uczeń, który nie został przyjęty do bursy może zwrócić się na piśmie
   do dyrektora ZPO-W o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni
   od uzyskania odpowiedzi odmownej.
  3. Osoby, które złożyły podania, a z różnych przyczyn zrezygnowały z pobytu
   w bursie zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie dyrekcję ZPO-W.
  4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do bursy w trakcie roku szkolnego wychowawcy zobowiązani są do:
   1. przeprowadzenia krótkiego wywiadu z uczniem bezpośrednio po przyjęciu podania,
   2. przeprowadzenia krótkiego wywiadu informacyjnego o uczniu podczas rozmowy z pedagogiem szkoły,
   3. w przypadku adnotacji na podaniu dotyczących problemów zdrowotnych
    – uzyskania dodatkowych informacji od dziecka lub jego rodziców o zasadach postępowania w razie potrzeby w sytuacji kryzysowej .
   4. Do momentu zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną wychowanek przebywa
    w placówce warunkowo (informowani o tym są: rodzice i zainteresowany).
   5. W przypadku wychowanka ubiegającego się po zakończeniu okresu zawieszenia o powtórne przyjęcie do bursy podanie rozpatruje dyrektor ZPO-W
    po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Załącznik nr 10

Tryb postępowania w wypadku skreślenia wychowanka

z listy wychowanków Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku

W sytuacjach wymagających skreślenia wychowanka z listy wychowanków zostaje zachowany następujący tok postępowania:

 1. Sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół zeznań świadków.
 2. Sprawdzenie, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie placówki jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu.
 3. Zebranie wszelkich dowodów w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron
  (w tym rodziców wychowanka).
 4. Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej.
 5. Poinformowanie wychowanka o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu wychowanka, ale także jego cechy dodatnie
  i okoliczności łagodzące.
 6. Przedyskutowanie na posiedzeniu rady pedagogicznej, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania placówki
  na wychowanka, czy wychowanek był wcześniej mniejszymi karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze
  oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Sporządzenie protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej, uwzględniającego wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej).
 9. Przedstawienie treści uchwały samorządowi wychowanków celem sformułowania pisemnej opinii samorządu wychowanków w tej sprawie.

10.  W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków sformułowanie decyzji zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego.

11.  Dostarczenie decyzji wychowankowi lub jego rodzicom (jeżeli wychowanek
nie jest pełnoletni).

12.  Poinformowanie wychowanka lub jego rodziców o prawie do wglądu
w dokumentację sprawy oraz wniesienia odwołania od decyzji dyrektora
w ciągu 14 dni.

13.  Wykonanie decyzji dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie
lub natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

14.  W przypadku wniesienia odwołania wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą.

Decyzja o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków powinna zawierać uzasadnienie, zarówno faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony), jak i prawne (powołanie na zapis w statucie).


[1] uchwała nr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

[2] uchwała nr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

[3] uchwała nr 7/2007/08; 17.12.2007r.

[4] uchwała nr 7/2007/08; 17.12.2007r.

[5] uchwała nr 1/2007/08; 14.09.2007r.

[6] uchwała nr 1/2007/08; 14.09.2007r.

[7] uchwała nr 1/2007/08; 14.09.2007r.

[8] uchwała nr 7/2007/08; 17.12.2007r.

[9] uchwała nr 7/2007/08; 17.12.2007r.

[10] uchwała nr 3/2011/2012; 15.09.2011r.

[11] uchwała nr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

[12] uchwała nr 3/2011/2012; 15.09.2011r.

[13] uchwała nr3/2011/2012; 15.09.2011r.

[14] uchwała nr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

[15] uchwała nr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

[16] uchwała nr 3/2011/2012; 15.09.2011r.

[17] uchwała nr 3/2011/2012; 15.09.2011r.

[18] uchwała nr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

[19] uchwała nr 3/2011/2012; 15.09.2011r.

[20] uchwałanr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

[21] uchwała nr 1/2007/08; 14.09.2007r.

[22] uchwała nr 1/2007/08; 14.09.2007r.

[23] uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

 [24] uchwała nr 1/2009/2010; 28.08.2009r.

 [25] uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[26] uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[27]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[28]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[29]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[30]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[31]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[32]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[33]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.

[34]  uchwała nr 4/2010/2011; 04.06.2011r.