Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych

w Radomsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania
  ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 2. Każda osoba przybywająca do Schroniska ma obowiązek zapoznania się
  z Regulaminem Schroniska i bezwzględnego przestrzegania go.
 3. Przestrzeganie regulaminu powinno przyczynić się do stworzenia życzli­wej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
 4. Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom i wychowawcom.
 5. Z noclegu w Schronisku w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

II. REZERWACJA

 1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej, studenckiej i pracowników oświaty.
 2. Rezerwacji miejsc w Schronisku można dokonać: telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.
 3. Rezerwacja grup (co najmniej 5 osób) powinna być potwierdzona przez rezerwującego zamówieniem w formie pisemnej z podaniem nazwy i adresu rezerwującego, imienia i nazwiska kierownika grupy, liczby i płci uczestników, terminu noclegów, ewentualnej listy gości, numeru telefonu lub adresu mailowego
  do kontaktów.
 4. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, nauczyciele, pracownicy oświaty a następnie
  inne osoby.

III. KWATEROWANIE

 1. Doba pobytowa w Schronisku trwa od godziny 1700 do 1000 następnego dnia.
 2. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się od godz. 1700 do 2100.
  W uzasadnionych przypadkach goście przyjmowani będą również w innych godzinach.
 3. Przy kwaterowaniu gości upoważniony pracownik:

a)  wpisuje dane osobowe gości do księgi rejestracyjnej na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie będą przyjmowane do Schroniska. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora ZPO-W,

b)  odnotowuje ilość osób i termin pobytu,

c)  pobiera należność za pobyt, według obowiązującego cennika.

 1. Klucz do pokoju otrzymuje się po podaniu niezbędnych danych oraz uiszczeniu opłaty.
 2. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy zostawiać je każdorazowo
  w portierni.
 3. Ze Schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i Dyrektor ZPO-W wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 4. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach. W miarę wolnych miejsc małżeństwa mogą być kwaterowane w tym samym pokoju.
 5. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży, w związku z tym zobowiązani są do przebywania
  i nocowania w Schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym wypadku grupa
  nie może być przyjęta do Schroniska.
 6. Turyści indywidualni niepełnoletni mogą być przyjmowani do Schroniska tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej do tego upoważnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Od godziny 2200 do 600 obowiązuje w Schronisku cisza nocna.
 8. Goście, którzy przychodzą lub wychodzą ze Schroniska w godzinach trwania ciszy nocnej nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia
  od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą Dyrektora ZPO-W.
 9. Dodatkowo goście mają możliwość korzystania z kuchni i jadalni celem przygotowania i spożywania posiłków.
 10. Po przygotowaniu i spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne,
  a kuchnię i jadalnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym, w czystości
  i porządku.
 11. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów zauważone przy kwaterowaniu należy zgłaszać w portierni.
 12. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska powstałe w czasie pobytu należy zgłaszać Dyrektorowi ZPO-W, który określi wysokość odszkodowania.
 13. W Schronisku obowiązuje schludny i przyzwoity ubiór, spokojne i kulturalne zachowanie się.
 14. W Schronisku zabrania się:
 15. palenia tytoniu,
 16. sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,
 17. sprzedaży, podawania i spożywania jakichkolwiek środków odurzających,
 18. uprawiania gier hazardowych.
 19. Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt.
 20. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 21. Gości Schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
  oraz przepisów ppoż. i ochrony środowiska.
 22. Za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach Schronisko nie ponosi odpowiedzialności.

IV. WYKWATEROWANIE

 1. Zwalniając miejsce w pokoju gość ma obowiązek:
 1. zgłosić ten fakt w portierni,
 2. pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał,
 3. zdać pościel na portierni, złożyć koce, kołdry, itp.,
 4. zdać klucz.
 1. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek dopilnowania aby pokoje, jadalnia
  i kuchnia były posprzątane oraz zdać wszystkie klucze.
 2. Portier sprawdza czy pokoje i pomieszczenia zostały pozostawione w należytym stanie.
 3. Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści opuszczający budynek w danym dniu po zakończeniu doby pobytowej mogą pozostać w Schronisku – po uzgodnieniu –
  na określony czas i na określonych warunkach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie nieodpowiedniego i niezgodnego z regulaminem Schroniska zachowania się gości, grupy zorganizowanej Dyrektor ZPO-W jest upoważniony do usunięcia gości ze Schroniska i ewentualnego zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły (uczelni, firmy).
 2. W uzasadnionych przypadkach kierownictwo Schroniska lub pracownicy portierni mogą wezwać policję w celu uzasadnionej interwencji.
 3. W przypadku usunięcia turystów indywidualnych, grup zorganizowanych
  ze Schroniska za przekroczenie Regulaminu, zwrot kosztów za niewykorzystane noclegi nie przysługuje.
 4. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia
  w Schronisku goście są obowiązani stosować się do wskazań Dyrektora ZPO-W.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora ZPO-W.